bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

PRZEPROWADZENIE KURSÓW I SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH

PRZEPROWADZENIE KURSÓW I SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH

dla uczestników projektu pn.: „Kształcimy umiejętności praktyczne”

Po przesłaniu zapytań w zakresie długości trwania szkolenia RH134 w liczbie 5 dni, które dla szkoleń autoryzowanych trwa 4 dni, oraz czy istnieje możliwość oferowania alternatywnego szkolenia autoryzowanego Red Hat RH135 - Szkolenie jest 5 dniowe, zakres dokładnie ten sam co RH134. (4dni szkolenie i 5-tego dnia egzamin EX200).

Zamawiający wyjaśnia:
Celem doprecyzowania zapisów i usunięcia nieścisłości zamieszczonych w SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wyjaśnia, że okres realizacji szkolenia Red Hat System Administration II (RH134) to 4 dni po 8 godzin dziennie.
Ponadto Wykonawca może zaoferować szkolenie pod nazwą Red Hat System Administration II with RHCSA Exam (RH135), które jest tożsame ze szkoleniem RH134, a obejmuje oprócz szkolenia również przeprowadzenie egzaminu, a okres realizacji szkolenia RH135 ma wynosić 5 dni.
Zamawiający przy porównywaniu ofert w zakresie ceny będzie brał pod uwagę rodzaj oferowanego szkolenia RH135 lub RH134 (pozycja 2 oferty cenowej). W przypadku podania ceny oferty na szkolenie o numerze RH135 do porównywania ofert będzie brana cena netto oferowanego szkolenia pomniejszona o koszt netto egzaminu wykazany w pozycji 3 oferty cenowej powiększona o wartość podatku VAT dla szkolenia z pozycji 2. W przypadku braku informacji w pozycji 2 o rodzaju oferowanego szkolenia RH135 lub RH134, Zamawiający przyjmie, że cena proponowanego szkolenia dotyczy szkolenia o numerze RH134.

Informacja z otwarcia ofert- ZSMIO.26.1.1.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZSMIO.26.1.1.2018

Załączniki:

SIWZ-przetarg nr 1 na szkolenia dla nauczycieli

załącznik nr 1 SIWZ - formularz oferty

załącznik nr 3 SIWZ - Informacja o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 4 SIWZ - zobowiązanie do udostępniania zasobów

załącznik nr 5 SIWZ - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniuOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 09.01.2019
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 17.07.2018
Dokument oglądany razy: 2 233