bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostawa zestawów komputerowych do pracowni sieci komputerowych

Znak sprawy: ZSMIO.26.2.1.2016 - Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ: o jaką ilość tych zestawów komputerowych chodzi ?
Wyjaśnienie ZSMiO: oferty należy składać z łączną ceną netto dla 16 zestawów komputerowych.


Łomża, dn. 5.04.2016 r.


Znak sprawy: ZSMIO.26.2.1.2016


Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 , 18-400 Łomża w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30000 Euro, zaprasza do złożenia oferty na: dostawę zestawów komputerowych do pracowni sieci komputerowych.
W załączniku nr 1 przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.
Termin wykonania zamówienia 9.05.2016 r.
Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego. Należy składać oferty na całość zamówienia.
Oferty (załącznik nr 2) oraz szczegółowy zakres zamówienia (załącznik nr 1) należy składać: na e-mail: sekretariat@zsmio.pl, listownie (decyduje data wpłynięcia oferty) lub osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży do dnia 11.04.2016r. do godz. 10.00. wpisując w temacie wiadomości lub na kopercie „Oferta na dostawę zestawów komputerowych do pracowni sieci komputerowych” .
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 11.04.2016 r. o godz. 10.35 w pokoju 105.
Informacji technicznych w zakresie zamówienia udziela: Andrzej Bałazy - tel. kom. 504221652.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcy na wskazany adres e -mail do korespondencji.

Andrzej Borawski                                                           Jacek Kocoń
(podpis osoby sporządzającej)               (podpis Kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Załączniki:
1. Szczegółowy zakres zamówienia
2. Wzór ofertyOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 08.11.2016
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 05.04.2016
Dokument oglądany razy: 1 884