bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie na dostawę urządzeń sieciowych do E.16

Zaproszenie do złożenia oferty na
dostawę urządzeń sieciowych do kwalifikacji E.16 .

Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży ul. Przykoszarowa 22 , 18-400 Łomża w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30000 Euro, zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę urządzeń sieciowych do kwalifikacji E.16 .

W załączniku nr 1 przedstawiono szczegółowy zakres zamówienia.
Termin wykonania zamówienia 15.06.2015 r.
Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę wraz z kosztami dostawy do siedziby Zamawiającego.
Oferty (załącznik nr 2) oraz szczegółowy zakres zamówienia (załącznik nr 1) należy składać: na e-mail: sekretariat@zsmio.pl, listownie (decyduje data wpłynięcia oferty) lub osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży do dnia 05.06.2015r. do godz. 10.00. wpisując w temacie wiadomości lub na kopercie „Oferta na dostawę urządzeń sieciowych do kwalifikacji E.16.” .
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 05.06.2015 r. o godz. 10.35
Informacji technicznych w zakresie zamówienia udziela: Andrzej Bałazy - tel. kom. 504 221 652, Szymon Brzóska - tel. kom. 508323126.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona :
- na stronie internetowej Zamawiającego - http://www.zsmio.pl, w zakładce – zamówienia do 30.000 euro
- przekazana wykonawcy na wskazany adres e -mail do korespondencji .


Załącznik nr 1-Zestawienie sprzętu do zakupu niezbędnego do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk - E.16 - Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

Załącznik nr2 -OfertaOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 18.10.2015
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 27.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 257