bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg na sklepik szkolny

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży , ul. Przykoszarowa 22 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczenia na działalność handlowo-usługową z przeznaczeniem na sklepik szkolny

§ 1 Oznaczenia nieruchomości:
1. Położenie: ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża.
2. Pomieszczenie znajduje się w budynku szkoły na I piętrze Segment B i jest dostosowane do prowadzenia sklepiku szkolnego.
§ 2 Warunki wynajmu:
1. Umowa zostanie zawarta do 31.12.2016 r.
2. Cena wywoławcza za wynajem wynosi 350,00 zł brutto miesięcznie.
3. Wylicytowana w przetargu kwota miesięcznego czynszu będzie obowiązywała w miesiącach od września do maja z wyłączeniem miesięcy czerwca, lipca i sierpnia. Najemca będzie ponosić koszty zużytej energii elektrycznej zgodnie ze wskazaniami podlicznika.
4. Ustalony w drodze przetargu czynsz najmu zawiera opłaty z tytułu eksploatacji przedmiotu najmu: woda, ścieki, centralne ogrzewanie oraz wywóz nieczystości.
5. Termin płatności czynszu ustala się miesięcznie z góry do 10-tego bieżącego miesiąca.
6. Pomieszczenie może być przeznaczone wyłącznie na prowadzenie sklepiku szkolnego.
7. Najemca będzie zobowiązany do prowadzenia sklepiku szkolnego na następujących zasadach:
a. godziny otwarcia sklepiku od 7:30 do 15:30,
b. wyposażenie sklepiku w niezbędny sprzęt i meble,
c. prowadzenie działalności zgodnie z przepisami bhp, ppoż, Sanepidu,
d. utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku oraz w bezpośrednim jego
sąsiedztwie,
e. konsultowanie z Dyrektorem Szkoły oferowanego asortymentu. Asortyment
nie może zagrażać zdrowiu i życiu uczniów, powinien on obejmować ,,zdrową
żywność” m.in. soki naturalne, wodę mineralną, batony i ciastka zbożowe,
czekoladę pełnowartościową, owoce sezonowe i suszone, drożdżówki. W
asortymencie sklepiku muszą znaleźć się również artykuły szkolne np. zeszyty,
długopisy, ołówki, gumki itp.
f. zakaz sprzedawania artykułów tytoniowych, alkoholowych, pirotechnicznych,
łatwopalnych itp.
§ 3 Termin i warunki przetargu:

1. Oferent biorący udział w przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy najmu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty Oferent powinien dokonać wizji lokalnej pomieszczenia będącego przedmiotem najmu.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą przedmiotu najmu. Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez niego ofert.
4. Oferent nie może wprowadzać zmian w ofertach już złożonych.
5. Oferta powinna zawierać następujące dane:
a. imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nazwę firmy, siedzibę, nr NIP, ewentualnie umowę spółki cywilnej, odpis z właściwego rejestru lub ewidencji nie starszy niż 6 miesięcy lub oświadczenie oferenta o gotowości rozpoczęcia działalności gospodarczej w przypadku wygrania przetargu
b. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Oferenta, jeżeli oferta składana jest przez pełnomocnika
c. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, warunkami umowy najmu oraz o przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
d. złożone pisemne oświadczenie, o tym, że znany jest mu stan techniczny lokalu oraz jest świadomy, iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości przeprowadzenia zamierzonej działalności.
6. Oferty w formie pisemnej, w nieprzejrzystych zamkniętych kopertach z napisem:
a. „Przetarg na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny w ZSMiO Nr 5 . Nie otwierać do dnia 31.12.2014 r. do godz. 8:30”,
b. Należy składać w terminie do 31.12.2014 r. do godz. 8:15 w sekretariacie szkoły.

7. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą przyjmowane.
8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.12.2014 r. godz. 8:30 w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, przy ul. Przykoszarowej 22 w pokoju 105.
9. Za najkorzystniejszą ofertę będzie uznana oferta z najwyższą ceną.
10. Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
11. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub została podpisana przez osobę nie upoważnioną do reprezentowania Oferenta,
b. uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej; Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany o odrzuceniu oferty,
c. nie będzie zawierała wszystkich wymaganych załączników.
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela P. Elżbieta Kossakowska – Tel. 86-218-62-39
Regulamin przetargu i postanowienia przyszłej umowy można pobrać ze strony internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży www.zsmio.pl

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Regulamin

Załącznik nr 3 UmowaOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 02.04.2015
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 17.12.2014
Dokument oglądany razy: 3 394