bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty na prowadzenie kursu

I N F O R M A C J A
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na :

Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie kursu kelnerskiego dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu – Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego – POKL

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp dokonano wyboru jako najkorzystniejszej :

oferty
COCTAILSHOW Rafał Wraga ul. Osiedle 6, 59-820 Leśna, waga -100%,

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany wykonawca przedłożył ofertę najkorzystniejszą cenowo uzyskując maksymalną ilość punktów w kryterium oceny. Oferta spełnia wymagania ustawy Pzp i określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu złożone zostały 2 oferty :
1. COCTAILSHOW Rafał Wraga ul. Osiedle 6, 59-820 Leśna – waga 100%
2. EDUKATOR Maria Rachwał, ul. Okrzei 18/1, 84-300 Lębork – waga 99,74%
Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofertyOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 27.08.2013
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 14.06.2013
Dokument oglądany razy: 3 402