bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wybór oferty zakup i dostawa wyposażenia pracowni

I N F O R M A C J A
 o  wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na :
Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia zawodowych pracowni dydaktycznych dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży ramach projektu - Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego - z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp dokonano wyboru jako najkorzystniejszej :
W części 1 zamówienia: Dostawa do siedziby Zamawiającego Tokarki CNC
oferta
Festo Sp. Z o.o. Janki k/Warszawy Ul. Mszczonowska 7 05-090 Raszyn - waga 100%
Uzasadnienie wyboru:
 Oferta odpowiada wymaganiom określonym w  SIWZ  i ustawie PZP oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.
 
W części 2 zamówienia : Dostawa zestawu podstawowych elementów pneumatycznych
oferta
4-20 s.c. Ul. Zachodnia 63 42-520 Dąbrowa Górnicza – waga 100%
 Oferta odpowiada wymaganiom określonym w  SIWZ  i ustawie PZP oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert
W części 3 zamówienia: Dostawa zestawu podstawowych elementów hydraulicznych
oferta
P.P.U „Micro” Marek Kowalski Ul. Lipowa 1 48-385 Otmuchów - waga 100%
 Oferta odpowiada wymaganiom określonym w  SIWZ  i ustawie PZP oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.
 W części 4 zamówienia : Dostawa zestawu kompaktowych sterowników PLC wraz z oprogramowaniem, osprzętem
oferta
Elmark Spółka Jawna Jędrzejewska ul. Lubelska 45,  10-410 Olsztyn – waga 100%
 Oferta odpowiada wymaganiom określonym w  SIWZ  i ustawie PZP oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert.
Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację:
1. Elmark Spółka Jawna Jędrzejewska ul. Lubelska 45,  10-410 Olsztyn – waga 100%
2. Zakład Remontowo Produkcyjny Urządzeń Technologicznych „Elektrofix”, Andrzej Szczepara,
Ul. Husarska 7a, 58-100 Świdnica – waga 72,41%Opublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 27.08.2013
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 31.05.2013
Dokument oglądany razy: 3 424