bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wybór oferty na prowadzenie kursów zawodowych

I N F O R M A C J A
 o  wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na :
Określenie przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu – Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego – POKL
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp dokonano wyboru jako najkorzystniejszej :
Na wykonanie 1  części zamówienia:  Przeprowadzenie kursu barmańskiego.
ofertę
Centrum Szkolenia Barmanów Jerzy Czapla ul. Piłsudskiego 35 lok.203, 05-120 Legionowo
waga:  -100%,
 Uzasadnienie wyboru:
Wybrany wykonawca przedłożył ofertę najkorzystniejszą cenowo uzyskując maksymalną ilość punktów w kryterium oceny. Oferta spełnia wymagania ustawy Pzp i określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
            W postępowaniu złożone zostały  2 oferty :
1. Centrum Szkolenia Barmanów Jerzy Czapla ul. Piłsudskiego 35 lok.203 05-120 Legionowo - waga 100%
2. COCTAILSHOW Rafał Wraga ul. Osiedle 6, 59-820 Leśna – waga 98,48%
Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp,  po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Na wykonanie 3  części zamówienia:  Kurs operatora wózka jezdniowego (widłowego) z napędem silnikowym i wymianą butli propan-butan
Oferta
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Szkoleniowe „EVIKOR” Ewa Elżbieta Paklepa ul. Targowa 28
19-300 Ełk – waga 100%
Uzasadnienie wyboru:
Wybrany wykonawca przedłożył ofertę najkorzystniejszą cenowo uzyskując maksymalną ilość punktów w kryterium oceny. Oferta spełnia wymagania ustawy Pzp i określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
            W postępowaniu złożone zostały  2 oferty :
1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Szkoleniowe „EVIKOR” Ewa Elżbieta Paklepa ul. Targowa 28
19-300 Ełk - waga 100%
2. Ośrodek Szkolenia Kierowców Ryszard Kamiński Al. Legionów 135D 18-400 Łomża – waga 55,16%
Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp,  po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na wykonanie 4  części zamówienia:  Kurs umożliwiający otrzymanie uprawnień do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV  SEP
Oferta
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łomżyński ul. Al. Legionów 157 18-400 Łomża – waga 100%
 Uzasadnienie wyboru:
Wybrany wykonawca przedłożył ofertę najkorzystniejszą cenowo uzyskując maksymalną ilość punktów w kryterium oceny. Oferta spełnia wymagania ustawy Pzp i określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
            W postępowaniu złożone zostały  2 oferty :
1. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łomżyński ul. Al. Legionów 157 18-400 Łomża – waga 100%
2. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „NOT” Rada w Ciechanowie ul. Powstańców Warszawskich 6  06-400 Ciechanów – waga 99,51%
Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp,  po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Na wykonanie 5  części zamówienia:  Kurs spawania spoin pachwinowych metodą MAG.
Oferta
Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ul. Przykoszarowa 22  18-400 Łomża
- waga 100%
Uzasadnienie wyboru:
Do Zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta spełnia wymagania ustawy Pzp i określone w  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 pkt a) ustawy Pzp,  po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Dotyczy 2 części zamówienia
Na podstawie art. 93 ust.3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5  zawiadamia o unieważnieniu postępowania na wykonanie 2 części  zamówienie: Kurs Kelnerski  na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
UZASADNIENIE 
W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta :
Rafał Wraga Coctailshow, ul. Osiedle 6, 59-820 Leśna
która przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Opublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 27.08.2013
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 31.05.2013
Dokument oglądany razy: 3 398