bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przeprowadzenie kursu kelnerskiego w ZSMiO

Łomża: Przeprowadzenie kursu kelnerskiego dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu - Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego - z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 

Numer ogłoszenia: 210012-2013; data zamieszczenia 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 , ul. Przykoszarowa 22,
18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 0-86 2186239, faks 0-86 2186239.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsmio.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursu kelnerskiego dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu - Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego - z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do profesjonalnego wykonywania zawodu kelnera zakończonego egzaminem z certyfikatem dla 10 uczniów technikum hotelarskiego uczestniczących w projekcie realizowanym przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży. 1. Wykonawca zrealizuje przedmiotowy kurs w terminie czerwiec-lipiec 2013. 2. Wymagana minimalna liczba godzin kursu na jednego uczestnika to 30 godzin (przy czym godzina zajęć teoretycznych i praktycznych liczy 45 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Czas trwania kursu zawodowego nie powinien być krótszy niż 30 godzin i obejmować część teoretyczną i praktyczną. Zajęcia w czasie trwania roku szkolnego mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 18:00 oraz w soboty w godz. 8:00 - 15:00. Natomiast w czasie, gdy uczniowie nie będą mieli zajęć edukacyjnych w terminie od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 18:00, z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć w ciągu jednego dnia nie przekroczy ośmiu. 3 Miejsce kursu: wskazane przez Wykonawcę -Wykonawca w swojej ofercie uwzględnić musi koszt zakwaterowania i wyżywienia dla grupy 10 osobowej wraz z opiekunem, gdy miejsce szkolenia znajduje się poza miastem Łomża. 4 Do przeprowadzenia kursu Wykonawca zapewni odpowiednią ilość niezbędnego wyposażenia, tj.: pomocnik kelnerski -szafka wózek kelnerski do serwisu angielskiego. Bielizna stołowa –molton, - obrus biały, -serweta stołowa, -serwetka płócienna, -zastawa stołowa szklana –goblet, -kieliszki do wina białego i czerwonego, do szampana, wódki, brandy (snifter), likieru, -karafka do wina, -dzbanek do wody, -zastawa stołowa metalowa -sztućce duże, -noże do masła, -sztućce małe -łyżeczka do herbaty, widelczyk do deserów -łyżeczka do espresso) -sztućce specjalistyczne (widelec i nóż do steków, widelec i nóż do ryby, widelec i szczypce do homara, widelec i nóż do ostryg, widelec i szczypce do ślimaków, -sztućce serwisowe (widelec i łyżka półmiskowa, łyżka wazowa) -sztućce do tranżerowania, -cooler duży, -cooler mały, -szczypce do lodu, -podgrzewacz do talerzy, -kociołek do gulaszu, -taca na ślimaki, zastawa stołowa porcelanowa -talerze płaskie o średnicy w cm: 18-21, 22-26, 30-33, -bulionówki poj.: 250ml z podstawkami, -waza do zupy z pokrywką poj. 1,5l, -półmisek owalny 40x30cm, -filiżanki do herbaty 200ml z podstawkami, -filiżanki do kawy 200ml z podstawkami, -filiżanki do espresso 50ml z podstawkami, -dzbanek do herbaty, -dzbanek do śmietanki, -cukiernica z pokrywką, taca antypoślizgowa, -świecznik, -flakon do kwiatów, -trybuszon, -menaż podstawowy, -menaż pełny, -koszyk do pieczywa, -podstawa pod cooler co umożliwi uczestnikom swobodne wykonywanie zajęć praktycznych. 5. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku - kelnera. 6. Program kursu powinien zawierać następujące zagadnienia: - profesja kelnera, osobiste wyposażenie kelnera, predyspozycje do pracy w różnego typu lokalach gastronomicznych, systemy pracy i obsługi kelnerskiej, organizacja i techniki pracy kelnera, wyposażenie sali restauracyjnej i wyposażenie techniczne restauracji, przygotowanie sali na przyjęcie gości, prezentacja elementów zastawy stołowej i szkła oraz platerów, przyjmowanie rezerwacji i powitanie gości w restauracji, technika obsługi gości przy stoliku, zasady serwowania dań w lokalach gastronomicznych, technika podawania napojów alkoholowych, noszenie naczyń, szkła i tac , sprzątania ze stołu po posiłkach, style obsługi, zasady organizacji i obsługa przyjęć okolicznościowych i ich obsługa, psychologia sprzedaży- obsługi przy stole 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki kursu zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w trakcie jego trwania. 8. Kurs zakończy się oceną nabytych umiejętności w formie egzaminu z certyfikatem. 9. Wykonawca zobowiązany jest: a) zapewnić wszystkim uczestnikom kursu: program i harmonogram, materiały dydaktyczne, które muszą posiadać logotypy POKL i Zamawiającego. Każdy uczestnik kursu otrzyma na własność materiały wspomagającą tematykę kursu w formie drukowanej. b) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ 10. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji kursu i przekazanie jej po zakończeniu kursu Zamawiającemu. Dokumentacja oprócz list obecności i dziennika zajęć zawierać powinna dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu utrwaloną na nośniku elektronicznym i przekazana Zamawiającemu. Końcowa dokumentacja zawierać ma potwierdzenie przeprowadzenia egzaminu dla 10 uczniów - uczestników kursu wraz ze sporządzeniem protokołu z egzaminu i przekazaniem oryginałów Zamawiającemu wraz z wydaniem certyfikatów potwierdzających nabycie uprawnień uczestnikom kursu w języku polskim i angielskim. Przeprowadzenie w razie konieczności egzaminu poprawkowego. 11. Wykonawca zadania ponosi koszt egzaminu
II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.00.00.00-4
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena będzie dokonana na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych kursów w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załącznikiem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie (załącznik nr 3 do siwz). Wykonawca, który wykaże i udokumentuje należyte przeprowadzenie co najmniej jednego kursu grupowego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, będzie spełniać ten warunek. Za kurs grupowy zamawiający uzna kurs, w którym brało udział minimum 10 osób
· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena będzie dokonana na podstawie załączonego do oferty wykazu narzędzi i wyposażenia dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4 do siwz) oraz podanie informacji na temat prawa do dysponowania potencjałem technicznym, a w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu/ innych podmiotów - pisemne (oryginał) zobowiązanie podmiotu/podmiotów do udostępniania tychże zasobów na potrzeby kursu
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena będzie dokonana na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą czynnie uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat niezbędnych dla wykonania zamówienia kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia każdej z osób, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności w ramach przedmiotu zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do siwz) oraz na podstawie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena będzie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 2 do siwz). Wykonawca, który złoży stosowne oświadczenie, będzie spełniać ten warunek
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
· Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje
· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
· wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Szczegółowy program kursu proponowany przez Wykonawcę program edukacyjny musi zawierać następujące elementy: - Cel zajęć; - Szczegółowa tematyka zajęć rozpisana na jednostki lekcyjne; -Materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia kursu; - Rezultaty jakie mają być osiągnięte po zakończeniu kursu. Brak programu do kursu skutkować będzie odrzuceniem oferty. (załącznik nr 6 do siwz). Oświadczenie wykonawcy o akceptowaniu warunków zawartych we wzorze umowy załączonej do niniejszego SIWZ (załącznik nr 7).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) zmiana terminów realizacji umowy - z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej albo z przyczyn losowych b) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.efs.zsmio.pl/sukces_zawodowy/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2013r. godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, ul. Przykoszarowa 22,
18-400 Łomża.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pt. Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

SIWZ kelner
Załącznik nr 1 do SIWZ oferta
Załącznik nr 2 SIWZ kursy
Załącznik nr 3 SIWZ kursy
Załącznik nr 4 SIWZ kursy
Załącznik nr 5 SIWZ kursy
Załącznik nr 6 SIWZ kursy
Załącznik nr 7 SIWZ kursy
Załącznik nr 8 SIWZ kursy
Załącznik nr 9 SIWZ kursy
Załącznik nr 10 SIWZ kursyOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 27.08.2013
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 29.05.2013
Dokument oglądany razy: 3 444