bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznej

Łomża: Zakup i dostawa wyposażenia zawodowych pracowni dydaktycznych dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu - Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogłoszenie nr 190788-2013 z dnia 2013-05-15 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 , ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 0-86 2186239, faks 0-86 2186239.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsmio.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa wyposażenia zawodowych pracowni dydaktycznych dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu - Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3)
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia zawodowych pracowni dydaktycznych dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Łomża w ramach projektu - Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego - z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Część nr 1 – Dostawa do siedziby Zamawiającego Tokarki CNC. Część nr 2 – Dostawa zestawu podstawowych elementów pneumatycznych. Część nr 3 – Dostawa zestawu podstawowych elementów hydraulicznych. Część nr 4 – Dostawa zestawu kompaktowych sterowników PLC wraz z oprogramowaniem, osprzętem.

II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42621100-6, 42100000-0, 31682210-5, 31000000-6, 31110000-0, 31155000-7, 31211310-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z zał. 2 do SIWZ

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z zał. 2 do SIWZ

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z zał. 2 do SIWZ

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena będzie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 2 do siwz). Wykonawca, który złoży stosowne oświadczenie, będzie spełniać ten warunek
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) zmiana terminów realizacji umowy - z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej albo z przyczyn losowych b) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.efs.zsmio.pl/sukces_zawodowy /
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pt. Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa do siedziby Zamawiającego Tokarki CNC
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z montażem oraz uruchomieniem u Zamawiającego obrabiarki CNC (fabrycznie nowej), a także przeszkolenie minimum jednej osoby (nauczyciel) w dziedzinie obsługi urządzenia. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - obrabiarka CNC: 1.Średnica toczenia nad łożem: co najmniej 180 mm, 2.Długość toczenia: co najmniej 240 mm, 3.Średnica przelotowa wrzeciona: ~ 20 mm, 4.Moc wrzeciona w granicach 1,8-2 kW, 5.Prędkość obrotowa wrzeciona: do 4000 obr/min, 6.Napęd osi X/Z – silnik krokowy, 7.Posuw: 5m/min, 8.Masa: max 400 kg, 9.Magazyn narzędziowy: min 8 narzędzi, 10.Napięcie /częstotliwość: 230/50-60 11. Tokarka ma mieć możliwość pracowania w kilku systemach sterowania tj Fanuc , Sinumerik jedynie przez zmianę sterowania i pulpitu sterującego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42621100-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.07.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa zestawu podstawowych elementów pneumatycznych
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są elementy pneumatyczne takie jak:1.Standardowe przyłącza elektryczne. 2.Rozdzielacze zasilania elektrycznego dla elementów wykonawczych 3.Zestaw sprężarkowy o wydajności 3[m3/h] ze zbiornikiem 20 [l] 4.Elementy instalacji pneumatycznej nierozłącznej na przewodach giętkich 5.Pneumatyczne elementy wyposażenia stołu 6. 7.Zestaw elementów złącznych, złączy wtykowych, tłumików hałasu itp 8.Zawory sterowane pneumatycznie 9. Zawory elektromagnetyczne 10.Przełączniki
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31682210-5, 31000000-6, 31211310-4
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.07.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa zestawu podstawowych elementów hydraulicznych
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu podstawowych elementów hydraulicznych , dokumentacja techniczna oraz instrukcja obsługi w języku polskim:1. Stojak montażowy z rynną odciekową (dedykowane stanowisko do zestawu hydrauliki) 2. Rozdzielacz hydrauliczny 4/3 sterowany ręcznie 3. Płyta przyłączeniowa do rozdzielacza 4/3 sterowanego ręcznie 4. Rozdzielacz hydrauliczny 4/3 sterowany elektrycznie: cewka 24 V 5. Płyta przyłączeniowa do rozdzielacza 4/3 sterowanego elektrycznie 6. Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania 7. Zasilacz hydrauliczny 8. Manometr 9. Zestaw przewodów hydraulicznych 10. Zestaw złączy i mocowań do elementów hydrauliki.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31000000-6, 31682210-5, 42100000-0
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 26.07.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa zestawu kompaktowych sterowników PLC wraz z oprogramowaniem i osprzętem.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu kompaktowych sterowników PLC wraz z oprogramowaniem i osprzętem wraz z dokumentacją sprzętu w języku polskim: 1. Zestaw sterowników S7-1200 z oprogramowaniem sterującym STEP 7 lub równoważny składający się z minimum 6 sterowników z oprogramowaniem oraz okablowaniem spełniającym 2. Przełącznik naciskowe, blokowane, płaskie 3. Elementy przyłączające 4.Sygnalizatory świetlne z soczewką z koncentrycznymi pierścieniami 5.Oprawki lampowe ze zintegrowaną led, 24V uc 6. Silnik trójfazowe 3Sg80-4A 0,55kW, 1400obr/min 7. Falowniki trójfazowe MX2-A2022-E 2,2kW 8. Styczniki DILA-40 (230V, 50Hz, 1,6A, 0,37kW) 9. Czujniki kontaktronowe 10. Wyłączniki instalacyjne B10 11. Przewód elektryczny Ly 1mm2 12.Zestaw narzędzi monterskich.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42100000-0, 31000000-6, 31110000-0, 31155000-7, 31211310-4
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.06.2013.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIWZ dostawa
Załącznik nr1 do SIWZ specyfikacja
Załącznik nr2 do SIWZ oświadczenie
Załącznik nr3 do SIWZ oferta
Załącznik nr4 do SIWZ umowaOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 27.08.2013
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 16.05.2013
Dokument oglądany razy: 3 480