bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przeprowadzenie kursów zawodowych uczniom ZSMiO

Łomża: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu - Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego
Numer ogłoszenia: 194582-2013; data zamieszczenia 17.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 , ul. Przykoszarowa 22,
18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 0-86 2186239, faks 0-86 2186239.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsmio.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu - Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych zakończonych certyfikowanymi egzaminami dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu - Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego - z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany będzie dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części. Każda z części będzie oceniana odrębnie: Część nr 1 - Kurs barmański Część nr 2 - Kurs kelnerski Część nr 3 - Kurs na operatora wózka jezdniowego (widłowego) z napędem silnikowym i wymianą butli propan-butan Część nr 4 - Kurs umożliwiający otrzymanie uprawnień do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV w SEP Część nr 5 - Kurs spawania spoin pachwinowych metodą MAG. Miejsce przeprowadzenia kursów: Zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 W Łomży mogą być zorganizowane w budynku ZSMiO Nr 5 w Łomży przy ul. Przykoszarowej 22, bądź w innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę według harmonogramu kursu ustalonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez kierownictwo projektu. Celem wszystkich realizowanych kursów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do uzyskania przez uczniów dodatkowych uprawnień jak również nabycie przez nich odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, a także podniesienie zdolności do samo zatrudnienia i zwiększania szans na rynku pracy.
II.1.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.00.00.00-4
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
· III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena będzie dokonana na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych kursów w zakresie nie zbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załącznikiem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie (załącznik nr 3 do siwz). Wykonawca, który wykaże i udokumentuje należyte przeprowadzenie co najmniej jednego kursu grupowego w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, będzie spełniać ten warunek. Za kurs grupowy zamawiający uzna kurs, w którym brało udział minimum 10 osób
· III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena będzie dokonana na podstawie załączonego do oferty wykazu narzędzi i wyposażenia dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4 do siwz) oraz podanie informacji na temat prawa do dysponowania potencjałem technicznym, a w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu/ innych podmiotów - pisemne (oryginał) zobowiązanie podmiotu/podmiotów do udostępniania tychże zasobów na potrzeby kursu
· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena będzie dokonana na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą czynnie uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat niezbędnych dla wykonania zamówienia kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia każdej z osób, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności w ramach przedmiotu zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do siwz) oraz na podstawie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena będzie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykonawcy o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 2 do siwz). Wykonawca, który złoży stosowne oświadczenie, będzie spełniać ten warunek
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
· Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje
· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
· wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
· nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Szczegółowy program kursu proponowany przez Wykonawcę program edukacyjny do poszczególnych części zamówienia, której oferta dotyczy ujętych w SIWZ w rozdziale III, który musi zawierać następujące elementy: - Cel zajęć; - Szczegółowa tematyka zajęć rozpisana na jednostki lekcyjne; -Materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia kursu; - Rezultaty jakie mają być osiągnięte po zakończeniu kursu. Brak programu do kursu skutkować będzie odrzuceniem oferty. (załącznik nr 6 do siwz). Oświadczenie wykonawcy o akceptowaniu warunków zawartych we wzorze umowy załączonej do niniejszego SIWZ (załącznik nr 7). Dla poszczególnych części oferty Wykonawca powinien załączyć: a) Dla części nr 1 - Przeprowadzenie szkolenia barmańskiego: Wykonawca do oferty dołączyć ma w ramach weryfikacji wysokiego poziomu oferowanych szkoleń dyplomy Wykładowcy, który będzie realizował szkolenie osiągnięcia w minimum 3 konkursach barmańskich w kraju lub za granicą pozycji medalowych. b) Dla części nr 2 - Przeprowadzenie szkolenia kelnerskiego: Wykonawca do oferty dołączyć ma w ramach weryfikacji wysokiego poziomu oferowanych szkoleń dyplomy Wykładowcy, który będzie realizował szkolenie osiągnięcia w minimum 3 konkursach kelnerskich w kraju lub za granicą pozycji medalowych. c) Dla części nr 3 - Przeprowadzenie szkolenia na kierowcę wózka jezdniowego (widłowego) z napędem silnikowym: c.1) Dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wykonawcę zatwierdzonego programu szkolenia w zakresie wózków jezdniowych. Dokument wydany przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach (ze wskazaniem numeru pod jakim został zarejestrowany dany program), a od 1 stycznia 2011 roku wydany przez Urząd Dozoru Technicznego c.2) Aktualne zezwolenie na użytkowanie wskazanych w ofercie wykonawców wózków jezdniowych, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021). c.3) Oświadczenie wykonawcy o zagwarantowaniu przeprowadzenia szkoleń na terenie miasta Łomża w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 ul. Przykoszarowa 22(załącznik nr 8). d) Dla części nr 4 - Przeprowadzenie szkolenia elektrycznego umożliwiającego otrzymanie uprawnień do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV w stowarzyszeniu SEP: d.1) Akt powołania Członków komisji egzaminacyjnej utworzonej przez Wykonawcę nadająca uprawnienia SEP dla uczestników szkolenia wydany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie tematyki szkolenia - poświadczone za zgodność z oryginałem. d.2) Oświadczenie wykonawcy o zagwarantowaniu przeprowadzenia szkoleń na terenie miasta Łomża w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 ul. Przykoszarowa 22 (załącznik nr 8). e) Dla części nr 5 – Przeprowadzenie kursu spawania spoin pachwinowych metodą MAG : e.1) Aktualny atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do prowadzenia szkolenia oraz egzaminowania spawaczy w oparciu o określone wytyczne w miejscu, gdzie zostanie przeprowadzona część praktyczna kursu.e.2) Oświadczenie wykonawcy o zagwarantowaniu przeprowadzenia szkoleń na terenie miasta Łomża (załącznik nr 9).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) zmiana terminów realizacji umowy - z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej albo z przyczyn losowych b) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.efs.zsmio.pl/sukces_zawodowy/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013r. godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, ul. Przykoszarowa 22,
18-400 Łomża.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pt. Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs barmański.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do zdania egzaminu barmańskiego potwierdzonego certyfikatem Barman- Blender Pierwszego Stopnia wraz z organizacją stosownego egzaminu dla 10 uczniów technikum hotelarskiego uczestniczących w projekcie realizowanym przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży. 1. Wykonawca zrealizuje przedmiotowy kurs w terminie 01.06.2013 – 05.07. 2013. 2. Wymagana liczba godzin kursu na jednego uczestnika to 40 godzin (przy czym godzina zajęć teoretycznych i praktycznych liczy 45 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Czas trwania kursu zawodowego nie powinien być krótszy niż 40 godzin i obejmować część teoretyczną i praktyczną. Zajęcia w czasie trwania roku szkolnego mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 - 18:00 oraz w soboty w godz. 8:00 - 15:00. Natomiast w czasie, gdy uczniowie nie będą mieli zajęć edukacyjnych w terminie od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 18:00, z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć w ciągu jednego dnia nie przekroczy ośmiu. 3. Miejsce kursu: wskazany przez Zamawiającego lokal gastronomiczny w Łomży (koszty wynajęcia lokalu pokryje Zamawiający) lub ośrodek zaproponowany przez Wykonawcę - w przypadku kursu odbywającego się w innej miejscowości Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie koszt zakwaterowania i wyżywienia dla grupy 10 osób wraz z opiekunem. 4 Do przeprowadzenia zajęć praktycznych Wykonawca zapewni odpowiednią ilość niezbędnego wyposażenia tj.: barek mobilny, komputer, rzutnik do prezentacji multimedialnych, różnorodny sprzęt barmański, szeroki asortyment szkła barowego, alkohole butelkowane tylko oryginalne niezbędne do realizacji kursu w ilości nie mniejszej niż 150szt. każda innego rodzaju w opakowaniach 0,5l lub 0,7l, napoje , owoce podstawowe i egzotyczne np. Kumkwat, Phisalis, Karambola itp., i wszystko co jest niezbędne do funkcjonowania baru w restauracji co umożliwi uczestnikom kursu swobodne wykonywanie zajęć praktycznych. 5. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku - barmana. 6. Program kursu powinien zawierać następujące zagadnienia: - sztuka prowadzenia baru; - wprowadzenie do zawodu barmana; poznawanie sprzętu, szkła barowego; - nauka technik mieszania wraz z rodzajami sprzętu barowego; - kultura spożywania napojów alkoholowych; technologia i towaroznawstwo napojów alkoholowych i bezalkoholowych; - produkcja, podział i charakterystyka wódek czystych, czystych gatunkowych; poznawanie win gronowych i piwa zarys; - podstawowe zasady obsługi gościa; psychologiczne uwarunkowania pracy z gośćmi; - historia, charakterystyka Flair, czyli alternatywnej sztuki barmańskiej; miksowanie w stylu wolnym (Flair); ćwiczenia praktyczne z czterech podstawowych technik mieszania Long, Short, Soft i Divers; drinki na kawie, herbacie i czekoladzie; - ćwiczenia praktyczne technik miksowania napojów alkoholowych i bezalkoholowych- 80% czasu trwania kursu. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki kursu zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w trakcie jego trwania. 8. Kurs zakończy się oceną nabytych umiejętności w formie egzaminu z certyfikatem Barman- Blender Pierwszego stopnia. 9. Wykonawca zobowiązany jest: a) zapewnić wszystkim uczestnikom kursu: program i harmonogram, materiały dydaktyczne, które muszą posiadać logotypy POKL i Zamawiającego. Każdy uczestnik kursu otrzyma na własność materiały wspomagającą tematykę w formie drukowanej. b) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ 10. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji kursu i przekazanie jej po jego zakończeniu Zamawiającemu. Dokumentacja kursu oprócz list obecności i dziennika zajęć zawierać powinna dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu utrwaloną na nośniku elektronicznym i przekazana Zamawiającemu. Końcowa dokumentacja zawierać ma potwierdzenie przeprowadzenia egzaminu dla 10 uczniów - uczestników kursu wraz ze sporządzeniem protokołu z egzaminu i przekazaniem oryginałów Zamawiającemu wraz z wydaniem certyfikatów potwierdzających nabycie uprawnień uczestnikom kursu w języku polskim i angielskim. Przeprowadzenie w razie konieczności egzaminu poprawkowego. 11. Wykonawca zadania ponosi koszt egzaminu.
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.00.00.00-4
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.07.2013.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs kelnerski.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przygotowującego do profesjonalnego wykonywania zawodu kelnera zakończonego egzaminem z certyfikatem dla 10 uczniów technikum hotelarskiego uczestniczących w projekcie realizowanym przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży. 1. Wykonawca zrealizuje przedmiotowy kurs w terminie maj - czerwiec 2013. 2. Wymagana minimalna liczba godzin kursu na jednego uczestnika to 30 godzin (przy czym godzina zajęć teoretycznych i praktycznych liczy 45 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Czas trwania kursu zawodowego nie powinien być krótszy niż 30 godzin i obejmować część teoretyczną i praktyczną. Zajęcia w czasie trwania roku szkolnego mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 18:00 oraz w soboty w godz. 8:00 - 15:00. Natomiast w czasie, gdy uczniowie nie będą mieli zajęć edukacyjnych w terminie od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 18:00, z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć w ciągu jednego dnia nie przekroczy ośmiu. 3 Miejsce kursu: wskazane przez Wykonawcę (koszty wynajęcia pokrywa Wykonawca)– w przypadku kursu odbywającego się w innej miejscowości niż Łomża Wykonawca musi zawrzeć w swojej ofercie koszt zakwaterowania i wyżywienia dla grupy 10 osób wraz z opiekunem. 4 Do przeprowadzenia kursu Wykonawca zapewni odpowiednią ilość niezbędnego wyposażenia, tj.: pomocnik kelnerski -szafka wózek kelnerski do serwisu angielskiego. Bielizna stołowa –molton, - obrus biały, -serweta stołowa, -serwetka płócienna, -zastawa stołowa szklana –goblet, -kieliszki do wina białego i czerwonego, do szampana, wódki, brandy (snifter), likieru, -karafka do wina, -dzbanek do wody, -zastawa stołowa metalowa -sztućce duże, -noże do masła, -sztućce małe -łyżeczka do herbaty, widelczyk do deserów -łyżeczka do espresso) -sztućce specjalistyczne (widelec i nóż do steków, widelec i nóż do ryby, widelec i szczypce do homara, widelec i nóż do ostryg, widelec i szczypce do ślimaków, -sztućce serwisowe (widelec i łyżka półmiskowa, łyżka wazowa) -sztućce do tranżerowania, -cooler duży, -cooler mały, -szczypce do lodu, -podgrzewacz do talerzy, -kociołek do gulaszu, -taca na ślimaki, zastawa stołowa porcelanowa -talerze płaskie o średnicy w cm: 18-21, 22-26, 30-33, -bulionówki poj.: 250ml z podstawkami, -waza do zupy z pokrywką poj. 1,5l, -półmisek owalny 40x30cm, -filiżanki do herbaty 200ml z podstawkami, -filiżanki do kawy 200ml z podstawkami, -filiżanki do espresso 50ml z podstawkami, -dzbanek do herbaty, -dzbanek do śmietanki, -cukiernica z pokrywką, taca antypoślizgowa, -świecznik, -flakon do kwiatów, -trybuszon, -menaż podstawowy, -menaż pełny, -koszyk do pieczywa, -podstawa pod cooler co umożliwi uczestnikom swobodne wykonywanie zajęć praktycznych.  5. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku - kelnera. 6. Program kursu powinien zawierać następujące zagadnienia: - profesja kelnera, osobiste wyposażenie kelnera, predyspozycje do pracy w różnego typu lokalach gastronomicznych, systemy pracy i obsługi kelnerskiej, organizacja i techniki pracy kelnera, wyposażenie sali restauracyjnej i wyposażenie techniczne restauracji, przygotowanie sali na przyjęcie gości, prezentacja elementów zastawy stołowej i szkła oraz platerów, przyjmowanie rezerwacji i powitanie gości w restauracji, technika obsługi gości przy stoliku, zasady serwowania dań w lokalach gastronomicznych, technika podawania napojów alkoholowych, noszenie naczyń, szkła i tac , sprzątania ze stołu po posiłkach, style obsługi, zasady organizacji i obsługa przyjęć okolicznościowych i ich obsługa, psychologia sprzedaży- obsługi przy stole 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki kursu zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w trakcie jego trwania. 8. Kurs zakończy się oceną nabytych umiejętności w formie egzaminu z certyfikatem. 9. Wykonawca zobowiązany jest: a) zapewnić wszystkim uczestnikom kursu: program i harmonogram, materiały dydaktyczne, które muszą posiadać logotypy POKL i Zamawiającego. Każdy uczestnik kursu otrzyma na własność materiały wspomagającą tematykę kursu w formie drukowanej. b) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ 10. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji kursu i przekazanie jej po zakończeniu kursu Zamawiającemu. Dokumentacja oprócz list obecności i dziennika zajęć zawierać powinna dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu utrwaloną na nośniku elektronicznym i przekazana Zamawiającemu. Końcowa dokumentacja zawierać ma potwierdzenie przeprowadzenia egzaminu dla 10 uczniów - uczestników kursu wraz ze sporządzeniem protokołu z egzaminu i przekazaniem oryginałów Zamawiającemu wraz z wydaniem certyfikatów potwierdzających nabycie uprawnień uczestnikom kursu w języku polskim i angielskim. Przeprowadzenie w razie konieczności egzaminu poprawkowego. 11. Wykonawca zadania ponosi koszt egzaminu.
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.00.00.00-4
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.07.2013.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kurs na operatora wózka jezdniowego (widłowego) z napędem silnikowym i wymianą butli propan-butan.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z uprawnieniami na operatora wózka jezdniowego (widłowego) z napędem silnikowym dla 12 uczniów technikum Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży. 1. Wykonawca zrealizuje przedmiotowy kurs w terminie wrzesień - listopad 2013. 2. Wymagana minimalna liczba godzin kursu na jednego uczestnika to 60 godzin (przy czym godzina zajęć teoretycznych i praktycznych liczy 45 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Kurs zaplanowano według podziału: liczba godzin teoretycznych - 45 godziny/osobę, a liczba godzin praktycznych - 15 godzin/ jazdy na osobę. Zajęcia w czasie trwania roku szkolnego mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 - 18:00 oraz w soboty w godz. 8:00 - 15:00. Natomiast w czasie, gdy uczniowie nie będą mieli zajęć edukacyjnych w terminie od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 18:00, z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć w ciągu jednego dnia nie przekroczy ośmiu. 3. Miejsce kursu: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży ul. Przykoszarowa 22. 4. Do przeprowadzenia zajęć praktycznych Wykonawca zapewni wózek widłowy, umożliwiając uczestnikom kursu swobodne wykonywanie zajęć praktycznych.5. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do pracy na stanowisku - kierowca operator wózków jezdniowych. 6. Program kursu powinien zawierać następujące zagadnienia: - teorię (budowa i eksploatacja wózków jezdniowych z napędem silnikowym); - czynności operatora przy obsłudze wózków przed rozpoczęciem pracy i po pracy, czynności operatora w czasie pracy wózkami, podstawy BHP - praktyczną naukę jazdy wózkiem jezdniowym; - moduł: wymiana butli gazowych - teoria i praktyka. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki kursu zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w trakcie jego trwania. 8. Kurs zakończy się oceną nabytych umiejętności w formie egzaminu. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu uczestnikom powinny zostać wydane zaświadczenia potwierdzające nabyte uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego (podnośnikowego) z napędem silnikowym. Ponadto kurs powinien zakończyć się wydaniem certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia o jego ukończeniu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r. Nr 31 poz. 216). Ponadto wydane certyfikaty, dyplomy lub zaświadczenia muszą posiadać logotypy POKL i Zamawiającego. 9. Wykonawca zadania ponosi koszt egzaminu państwowego. 10. Wszystkie koszty badań lekarskich pokrywa Wykonawca zadania. 11. Wykonawca zobowiązany jest: a) zapewnić wszystkim uczestnikom kursu: program i harmonogram, materiały dydaktyczne, które muszą posiadać logotypy POKL i Zamawiającego, Każdy uczestnik otrzyma na własność materiały wspomagające tematykę kursu w formie drukowanej. b) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ 12. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji i przekazanie jej po zakończeniu kursu Zamawiającemu. Dokumentacja kursu oprócz list obecności i dziennika zajęć zawierać powinna dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu utrwaloną na nośniku elektronicznym i przekazana Zamawiającemu. Końcowa dokumentacja zawierać ma potwierdzenie przeprowadzenia egzaminu dla 12 uczniów - uczestników kursu wraz ze sporządzeniem protokołu z egzaminu i przekazaniem oryginałów Zamawiającemu wraz z wydaniem certyfikatów potwierdzających nabycie uprawnień uczestnikom kursu. Przeprowadzenie w razie konieczności egzaminu poprawkowego. 13. Wykonawca zadania ponosi koszt egzaminu.
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.00.00.00-4
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2013.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kurs umożliwiający otrzymanie uprawnień do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV w SEP.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z uprawnieniami elektroenergetycznymi SEP do 1 kV (egzamin kwalifikacyjny uprawniający do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną) dla 16 uczniów technikum Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży. 1. Wykonawca zrealizuje przedmiotowy kurs w terminie listopad 2013 - luty 2014. 2. Wymagana liczba godzin kursu to 30 godzin (przy czym godzina zajęć teoretycznych i praktycznych liczy 45 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Zajęcia w czasie trwania roku szkolnego mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 18:00 oraz w soboty w godz. 8:00 - 15:00. Natomiast w czasie, gdy uczniowie nie będą mieli zajęć edukacyjnych w terminie od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 18:00, z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć w ciągu jednego dnia nie przekroczy ośmiu. 3. Miejsce kursu: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży ul. Przykoszarowa 22. 4. Celem kursu jest przygotowanie uczestników w zakresie eksploatacji, obsługi, konserwacji, remontów dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną instalacji, urządzeń elektrycznych do 1 kV wraz z uzyskaniem uprawnień elektroenergetycznymi SEP do 1 kV 5. Program kursu powinien zawierać następujące zagadnienia: - zagadnienia teoretyczne i praktyczne odnośnie uprawnień elektrycznych do 1 kV uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną nie wyższą niż 1 kV. 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki kursu zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w trakcie jego trwania. 7. Kurs zakończy się oceną nabytych umiejętności w formie egzaminu. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu uczestnikom powinny zostać wydane zaświadczenia potwierdzające nabyte uprawnienia w zakresie eksploatacji, obsługi, konserwacji, remontów dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną instalacji, urządzeń elektrycznych do 1 kV. 8. Wykonawca zobowiązany jest: a) zapewnić wszystkim uczestnikom kursu: program i harmonogram, materiały dydaktyczne, które muszą posiadać logotypy POKL i Zamawiającego, Każdy uczestnik otrzyma na własność materiały wspomagającą tematykę kursu w formie drukowanej. b) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ.
 9. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji kursu i przekazanie jej po zakończeniu kursu Zamawiającemu. Dokumentacja kursu oprócz list obecności i dziennika zajęć zawierać powinna dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu utrwaloną na nośniku elektronicznym i przekazana Zamawiającemu. Końcowa dokumentacja zawierać ma potwierdzenie przeprowadzenia egzaminu dla 16 uczniów - uczestników kursu wraz ze sporządzeniem protokołu z egzaminu i przekazaniem oryginałów Zamawiającemu wraz z wydaniem certyfikatów potwierdzających nabycie uprawnień uczestnikom kursu. Przeprowadzenie w razie konieczności egzaminu poprawkowego. 10. Wykonawca zadania ponosi koszt egzaminu.
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.00.00.00-4
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 09.02.2014.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kurs spawania spoin pachwinowych metodą MAG.
· 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z uprawnieniami spawania spoin pachwinowych metodą MAG dla 12 uczniów technikum Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży 1. Miejsce przeprowadzenia kursu :Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 , ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża – część teoretyczna kursu, Miejsce wskazane przez Wykonawcę na terenie miasta Łomża posiadające atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach – część praktyczna kursu 2. Ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych dla każdej osoby podlegającej szkoleniu: nie mniej niż 122 godz. w tym 32 godz. zajęć teoretycznych i 90 godz. zajęć praktycznych (przy czym godzina zajęć teoretycznych i instruktażu wstępnego liczy 45 minut, a w przypadku ćwiczeń praktycznych - 60 minut , długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). 3. Planowana ilość osób – 12. 4. Termin przeprowadzenia kursu: lipiec- wrzesień2013 r. 5. Zajęcia w czasie trwania roku szkolnego mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 18:00 oraz w soboty w godz. 8:00 - 15:00. Natomiast w czasie, gdy uczniowie nie będą mieli zajęć edukacyjnych w terminie od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 18:00, z zastrzeżeniem, że liczba godzin zajęć w ciągu jednego dnia nie przekroczy ośmiu. 6. Zamawiający wymaga aby uczestnicy kursu przystąpili do egzaminu po ukończeniu kursu nie później niż do końca września 2013 r.7. Zakres tematyczny kursu powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami zakres zajęć zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Prowadzący -instruktorzy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia potwierdzone odpowiednimi dokumentami 9. Dokumenty jakie ma otrzymać kursant: a) świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza (certyfikat) b)książeczkę spawacza c) zaświadczenie o ukończeniu kursu 10. Dokumenty z kursu jakie winien przedłożyć Wykonawca po zakończeniu kursu: a) Kserokopia dziennika zajęć edukacyjnych zawierający tematy zajęć edukacyjnych i wymiar godzin oraz lista obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu b) Kserokopia zaświadczeń oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursu i uzyskanie kwalifikacji c) Kserokopię rejestru wydanych zaświadczeń d) Kserokopię protokołu egzaminacyjnego w przypadku kursu kończącego się egzaminem e) Imienny wykaz osób, które ukończyły kurs f) Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych 11. Dokumenty wymagane od Wykonawcy przed rozpoczęciem kursu Program kursu, który powinien zawierać w szczególności: a) nazwę kursu b) czas trwania i sposób organizacji kursu (liczba godzin zajęć w każdym dniu ich odbywania) c) wstępne wymagania dla uczestników kursu d) cel kursu e) plan nauczania określający tematy zajęć oraz ich wymiar (część teoretyczna i praktyczna) f) treść kursu w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych g) wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych h) sposób sprawdzenia efektów kurs. 12. Cena ma zawierać: a) Wynagrodzenie kierownika kursu, wykładowców, instruktorów b) Koszt badań uczestników kursu w zakresie medycyny pracy c) Koszt egzaminu i w razie potrzeby egzaminu poprawkowego, zaświadczeń o ukończeniu kursu, świadectw egzaminu kwalifikacyjnego spawacza (certyfikatów), książeczek spawacza d) Materiały szkoleniowe i wyposażenie do części praktycznej kursu e) Podatek VAT jeśli dotyczy f) Koszty pracy ludzi i sprzętu g) Koszty delegacji z tytułu dojazdu Wykonawcy do miejsca wykonywania zadania h) Wszystkie podatki i opłaty i) Wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, oraz straty wynikłe w związku z realizacją zamówienia 13.Zamawiający wymaga aby wszystkie dokumenty wystawiane przez Wykonawcę wynikające z realizacji zamówienia (np. materiały szkoleniowe, harmonogram, zaświadczenia o ukończeniu kursu, protokoły odbioru zaświadczeń o ukończeniu kursu, listy obecności) zawierały logotypy POKL i Zamawiającego.
· 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.00.00.00-4
· 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2013.
· 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIWZ kursy
Załącznik nr 1 SIWZ oferta
Załącznik nr 2 SIWZ kursy
Załącznik nr 3 SIWZ kursy
Załącznik nr 4 SIWZ kursy
Załącznik nr 5 SIWZ kursy
Załącznik nr 6 SIWZ kursy
Załącznik nr 7 SIWZ kursy
Załącznik nr 8 SIWZ kursy
Załącznik nr 9 SIWZ kursy
Załącznik nr 10 SIWZ kursyOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 27.08.2013
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 18.05.2013
Dokument oglądany razy: 4 301