bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert na okna do 14000 EUR

Zaproszenie do składania ofert
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR
Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, ul. Przykoszarowa 22 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dostawę i montaż stolarki PCV .
Oferta powinna zawierać wycenę na:
- dostawę na 7 szt. okien PCV do biblioteki szkolnej ,
- demontaż i usunięcie starej stolarki oraz montaż nowej , szpachlowanie i malowanie glefów(doprowadzenie wszystkich elementów budynku do stanu technicznego i jakościowego mającego miejsce przed przystąpieniem do robót)
oraz warunki gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonanie własnych obmiarów, w celu podania ceny na wykonanie zamówienia.
Do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia upoważniona jest Elżbieta Kossakowska tel. 86-218-62-39.
Termin wykonania zamówienia 24.11.2012 r.
Termin składania ofert mija 10.10.2012 r. o godz 13.30 w sekretariacie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, Przykoszarowa 22.
Termin rozpatrzenia 10.10.2012 r. godz.14.00
Wymagane okna powinny spełniać następujące warunki:
1. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie powinien być większy niż 1,3
2. Skrzydła okienne winny posiadać możliwość mikrorozszczelnienia
3. Okna powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie (Instytut Techniki Budowlanej).
4. Kolorystyka biała.
5. Okucia obwiedniowe.
6. Profil minimum 5- komorowy.
7. Podział okien zgodny z istniejącym, funkcje otwierania do ustalenia z użytkownikiem.
8. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
9. Wymagany przez Zamawiającego termin gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 60 miesięcy.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.
Załącznik:
1. Wzór ofertyOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 16.05.2013
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 08.10.2012
Dokument oglądany razy: 3 649