bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Pełnienie funkcji: kierownika projektu, asystenta kierownika projektu, koordynatora dydaktycznego, koordynatora do spraw zakupów projektu pt. „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Numer ogłoszenia: 266477 – 2012 data zamieszczenia: 17.12.2012r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5
ul. Przykoszarowa 22
18-400 Łomża
woj. podlaskie
tel. 0-86 2186239
faks 0-86 2186239.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsmio.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji: kierownika projektu, asystenta kierownika projektu, koordynatora dydaktycznego, koordynatora do spraw zakupów projektu pt. „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji: kierownika projektu, asystenta kierownika projektu, koordynatora dydaktycznego, koordynatora do spraw zakupów projektu pt. „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części:
Część nr 1 - Pełnienie funkcji kierownika projektu pt. „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
Część nr 2 - Pełnienie funkcji asystenta kierownika projektu pt. „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
Część nr 3 - Pełnienie funkcji koordynatora dydaktycznego projektu pt. „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
Część nr 4 - Pełnienie funkcji koordynatora do spraw zakupów projektu pt. „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień
CPV – 79.42.10.00 – 1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
CPV – 79.42.11.00 – 2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
CPV – 79.42.00.00 – 4 Usługi związane z zarządzaniem
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 1 usługi związanej z zarządzaniem projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz dołączy dokumenty wystawione przez podmiot realizujący projekt, potwierdzające pełnienie powierzonej funkcji oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
• Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

CZĘŚĆ 1: - posiada doświadczenie przy realizacji projektów edukacyjnych na podobnym stanowisku w ramach POKL w wartości powyżej 150 000 zł wystawione przez podmiot realizujący projekt, a projekt został zrealizowany i prawidłowo rozliczony;
- wykształcenie wyższe (potwierdzone dyplomem lub odpisem dyplomu ukończenia studiów);
-posiada co najmniej 3 -letni staż pracy pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej (potwierdzony zaświadczeniem o stażu pracy w szkole ponadgimnazjalnej);
- wiedza w zakresie kwalifikowalności wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych realizowanych w ramach POKL wg zasad obowiązujących od dnia 1.01.2011 r. (potwierdzona zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia lub kursu);
- posiada umiejętność zarządzania personelem, potwierdzoną świadectwem ukończenia kursu lub studiów podyplomowych organizacji i zarządzania oświatą

CZĘŚĆ 2: - posiada doświadczenie przy realizacji projektów w ramach POKL w wartości powyżej 150 000 zł wystawione przez podmiot realizujący projekt, a projekt został zrealizowany i prawidłowo rozliczony;
- wykształcenie wyższe techniczne (potwierdzone dyplomem lub odpisem dyplomu ukończenia studiów); - wiedza w zakresie zarządzania projektami unijnymi realizowanymi w ramach POKL. (potwierdzona zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia lub kursu);
- wiedza i umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów związanych z realizacją projektów unijnych realizowanych w ramach POKL. (potwierdzona zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia lub kursu);
- posiada co najmniej 3 -letni staż pracy pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej (potwierdzony zaświadczeniem o stażu pracy w szkole ponadgimnazjalnej);

CZĘŚĆ 3: - posiada doświadczenie przy realizacji projektów edukacyjnych w ramach POKL w liczbie beneficjentów powyżej 80 osób, a projekt został zrealizowany i prawidłowo rozliczony;
- wykształcenie wyższe techniczne (potwierdzone dyplomem lub odpisem dyplomu ukończenia studiów);
- posiada co najmniej 3 -letni staż pracy pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej (potwierdzony zaświadczeniem o stażu pracy w szkole ponadgimnazjalnej);
- posiada wiedzę w zakresie ewaluacji i pomiaru dydaktycznego (potwierdzona zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia lub kursu)

CZĘŚĆ 4: - posiada doświadczenie przy realizacji projektów edukacyjnych w ramach POKL w wartości powyżej 150 000 zł wystawione przez podmiot realizujący projekt, a projekt został zrealizowany i prawidłowo rozliczony;
- wykształcenie wyższe techniczne (potwierdzone dyplomem lub odpisem dyplomu ukończenia studiów); - posiada co najmniej 3 -letni staż pracy pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej zawodowej (potwierdzony zaświadczeniem o stażu pracy w szkole ponadgimnazjalnej);
- wiedza w zakresie prawa zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach PO KL (potwierdzona zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia lub kursu)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej: - zmiana terminów realizacji umowy - z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej albo z przyczyn losowych, - gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.efs.zsmio.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2012 godzina 9:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projektu pt. „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji kierownika projektu pt. „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja i prowadzenie Biura projektu - współpraca z dyrektorem szkoły i księgową zatrudnioną do rozliczeń w ramach projektu. Nadzór na promocją projektu i rekrutacją beneficjentów ostatecznych. Kontrola nad poprawnym wyglądem materiałów znajdujących się na stronie internetowej projektu i bieżącym zamieszczaniem informacji; Kontrola oraz nadzór merytoryczny nad realizacją projektu zgodnie z wymogami POKL oraz obowiązującymi przepisami krajowymi, w oparciu o Umowę o dofinansowanie wraz z załącznikami. Zapewnienie wysokiego poziomu realizacji projektu w ujęciu organizacyjnym i merytorycznym; Opracowywanie instrukcji i regulaminów dotyczących realizacji projektu; Kontrola i weryfikacja programów edukacyjnych dla szkoleń realizowanych w ramach projektu; Monitorowanie systematyczności i efektywności realizacji projektu; Odpowiedzialność za przygotowywanie i opracowanie sprawozdań z realizacji Projektu. Kontrola terminowej realizacji zadań wynikających z harmonogramu realizacji oraz budżetu; Informowanie na bieżąco o zaistniałych problemach i propozycjach ich rozwiązania, Terminowe sporządzanie i przesyłanie wniosków o płatność, sprawozdań i innych dokumentów, Kontrola dokumentacji pod kątem jej oznaczania zgodnie z wytycznymi PO KL, Nadzór procesu wyłaniania kadry dydaktycznej, firm szkoleniowych do realizacji Projektu. Prowadzenie nadzoru nad wyborem materiałów zakupywanych w ramach projektu dla beneficjentów i pomocy dydaktycznych; Nadzór nad rozliczaniem wykładowców w ramach prowadzonych zajęć szkoleniowych. Współpraca z księgową projektu przy opracowywaniu wniosków o płatność do instytucji zarządzającej; w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych oraz prowadzonych rozliczeń Projektu Nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację Projektu. Koordynacja prac kierownictwa Projektu, kontrola i rozliczanie czasu pracy osób zaangażowanych w realizację projektu; Bezpośredni kontakt z realizatorami i odbiorcami projektu Prowadzenie całościowej dokumentacji projektu: rejestru umów; dokumentację finansową, inne niezbędne do realizacji projektu. Zbieranie i archiwizacja dokumentów; Przestrzeganie i nadzorowanie przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych; Uczestniczenie we wszystkich czynnościach kontrolnych związanych z projektem po jego zakończeniu na każde wezwanie Zamawiającego. Kontakty z Wojewódzkim Urzędem Marszałkowski w Białymstoku i z Urzędem Miasta Łomża; Wykonywanie zleconych zadań w siedzibie Zamawiającego (biurze projektu) przez cały okres umowy w terminie umożliwiającym bezproblemową pracę i realizację projektu; Dokonanie rozliczenia końcowego projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektu w ramach POKL i obowiązującymi przepisami; Śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi jak również prawodawstwem polskim i UE.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV – 79421000 – 1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
CPV – 79421100 – 2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
CPV – 79420000 – 4 Usługi związane z zarządzaniem
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pełnienie funkcji asystenta kierownika projektu pt. „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Współpraca z koordynatorem ds. zakupów w zakresie analizy rynku i przygotowywania zapytań ofertowych na zakup materiałów do projektu; Dokonywanie wyborów odnośnie materiałów zakupywanych w ramach projektu dla beneficjentów i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia szkoleń; Koordynacja w procesie wyboru firm świadczących usługi i dostarczających materiały dydaktyczne na rzecz projektu - organizowanie prac komisji do wyboru ofert; Kontrola udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro zgodnie z ustawą o finansach publicznych i wytycznymi PO KL, Nadzorowanie prac związanych z umieszczeniem elementów informacyjno promocyjnych w miejscach realizacji projektu (np. biuro, sale dydaktyczne, korytarz, budynek); Koordynacja działań według harmonogramu; Współpraca z kierownikiem w zakresie monitoringu realizacji projektu; nadzoru nad rozliczeniami i sprawozdawczością finansową i rozliczaniem wykładowców, firm szkoleniowych z zajęć realizowanych w ramach projektu na rzecz BO. Czuwanie nad prawidłową realizacją projektu, w tym zgodności realizacji zadań z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu i jego harmonogramem; Bezpośredni kontakt z realizatorami i odbiorcami projektu - dbanie o zapewnienie wsparcia pomocniczego dla BO (materiały i poczęstunek) - Opieka nad młodzieżą dojeżdżającą oczekującą na zajęcia popołudniowe; Nadzór nad właściwym gospodarowaniem cateringiem; Korelowanie zamówień cateringu na poszczególne dni w zależności od harmonogramu szkoleń. Organizację wyjazdów edukacyjnych; Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, wskazanej przez Kierownika Projektu. Zbieranie i archiwizacja dokumentów; Ewaluacja wskaźników projektu - sprawozdawczość - archiwizacja dokumentacji projektowej; Współpraca z koordynatorem dydaktycznym w zakresie zgodności realizacji projektu z planem merytorycznym (monitoring dokumentacji szkoleniowej: harmonogramy szkoleń, sprawdzenie dokumentacji warsztatów, list obecności; Zastępowanie Kierownika projektu w razie potrzeby jako osoba do kontaktów roboczych; Pozyskanie pracodawców do współpracy w realizacji praktyk; Wyłonienie firm, które przyjmą uczniów na praktyki w ramach projektu; Przygotowanie umów z pracodawcami; Nadzór nad podpisywaniem umów i porozumień z pracodawcami odnośnie praktyk - dostarczanie ich do pracodawców; Nadzór i kontrola praktyk w zakładach pracy; Przygotowanie ankiety podsumowującej odbyte praktyki i ich analiza; Współpraca z pozostałym personelem projektu celem realizacji zamierzonych działań i osiągnięcia zaplanowanych celów projektu Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika projektu związanych z prawidłową jego realizacją; Wsparcie procesu zarządzania; Wykonywanie zleconych zadań w siedzibie Zamawiającego (biurze projektu) przez cały okres umowy w terminie umożliwiającym bezproblemową pracę i realizację projektu;.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV – 79421000 – 1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
CPV – 79421100 – 2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
CPV – 79420000 – 4 Usługi związane z zarządzaniem
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pełnienie funkcji koordynatora dydaktycznego projektu pt. „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Współodpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie promocji w środowisku szkolnym oraz nabór beneficjentów ostatecznych do Projektu Koordynacja w procesie rekrutacji beneficjentów ostatecznych- przygotowanie regulaminu naboru beneficjentów, organizowanie prac komisji rekrutacyjnej. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu w formularzu PEFS POKL Współpraca z kierownikiem projektu przy opracowywaniu wniosków o płatność do instytucji zarządzającej w zakresie prawidłowości części merytorycznej wniosku - postęp rzeczowy, załącznik nr 2 do wniosku; Wykonanie harmonogramu realizacji zajęć Projektu. Nadzór dydaktyczny nad realizacją poszczególnych zadań w projekcie - prowadzenie hospitacji, analizę dokumentacji zajęć, przygotowanie i analiza ankiet ewaluacyjnych, wnioskowanie działań korygujących; ); Kontrola i weryfikacja programów edukacyjnych dla szkoleń realizowanych w ramach projektu; Zgodność realizacji projektu z planem merytorycznym (monitoring dokumentacji szkoleniowej: harmonogramy szkoleń, sprawdzenie dokumentacji warsztatów, list obecności) Monitoring udziału beneficjentów w zajęciach realizowanych w ramach projektu; Sprawowanie nadzoru nad frekwencją na zajęciach, sporządzanie zestawień frekwencji na podstawie list obecności Współpraca z personelem projektu na poziomie zarządzającym i zadaniowym; Bezpośredni kontakt z realizatorami i odbiorcami projektu Współpraca z kierownikiem w zakresie planowania realizacji projektu, monitoringu działań szkoleniowych; Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika projektu związanych z prawidłową realizacją Projektu. Wykonywanie zleconych zadań w siedzibie Zamawiającego (biurze projektu) przez cały okres umowy w terminie umożliwiającym bezproblemową pracę i realizację projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV – 79421000 – 1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
CPV – 79421100 – 2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
CPV – 79420000 – 4 Usługi związane z zarządzaniem
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pełnienie funkcji koordynatora do spraw zakupów w ramach projektu pt. „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie analizy rynku o materiały zakupywane w ramach realizacji projektu. Przygotowywanie i gromadzenie zapytań ofertowych do firm; Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych zgodnie z zasadami PZP na materiały i usługi do projektu; Udział w pracach komisji do wyboru ofert; Dokonywanie zakupów i dbanie o dostarczenie do budynku szkoły materiałów wybranych przez komisję lub monitorowanie ich dostarczenia Organizowanie i monitorowanie zapewnienia wsparcia pomocniczego dla BO, powielanie materiałów szkoleniowych dla BO przygotowane przez prowadzących, kompletowanie materiałów dla uczniów i ich przekazywanie; Przygotowywanie sal dydaktycznych; Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika projektu związanych z prawidłową jego realizacją Koszty związane z kontaktami z firmami dostarczającymi towary i usługi na rzecz projektu pokrywa Koordynator Wykonywanie zleconych zadań w siedzibie Zamawiającego (biurze projektu) przez cały okres umowy w terminie umożliwiającym bezproblemową pracę i realizację projektu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
CPV – 79421000 – 1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
CPV – 79421100 – 2 Usługi nadzoru nad projektem inne niż w zakresie robot budowlanych
CPV – 79420000 – 4 Usługi związane z zarządzaniem
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIWZ kadra

Załącznik 1 oferta kadra

Załącznik 2 oświadczenia

Załącznik 3 potencjał kadrowy

Załącznik 4 oferta wykaz usług

Załącznik 5 umowa cz 1

Załącznik 6 umowa cz 2

Załącznik 7 umowa cz 3

Załącznik 8 umowa cz 4Opublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 16.05.2013
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 17.12.2012
Dokument oglądany razy: 4 020