bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na :

Pełnienie funkcji: kierownika projektu, asystenta kierownika projektu, koordynatora dydaktycznego, koordynatora do spraw zakupów projektu pt: Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), ogłasza wynik przetargu rozstrzygniętego dnia 27.12.2012 r.

Wybrane oferty:
I część zamówienia przez Zamawiającego

Mariusz Domański zamieszkały w Łomży

II część zamówienia przez Zamawiającego

Szymon Brzóska zamieszkały w Łomży

III część zamówienia przez Zamawiającego
Andrzej Makowski zamieszkały w Piątnicy

IV część zamówienia przez Zamawiającego
Andrzej Borawski zamieszkały w Konarzycach

Uzasadnienie wyboru:

Na każdą część zamówienia wpłynęła jedna oferta. Oferty odpowiadają wymaganiom ustawy Pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz mieszczą się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Opublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 16.05.2013
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 27.12.2012
Dokument oglądany razy: 3 658