bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o zamówieniu na prowadzenie zajęć

Łomża: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu - Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 29066 - 2013; data zamieszczenia: 21.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 , ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 0-86 2186239, faks 0-86 2186239.

Adres strony internetowej zamawiającego: zsmio.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka zamorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu - Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej z elementami kształcenia ogólnego dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu - Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego - z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany będzie dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, których organem prowadzącym jest Miasto Łomża. Planowana liczba uczniów uczestniczących w projekcie - 90 osób. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części: Część nr 1 - Zdobywanie nowych umiejętności branży turystycznej Część nr 2 - Poznanie odnawialnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej Część nr 3 - Nauka praktycznego wykorzystania układów mechatronicznych Część nr 4 - Modernizacja i badanie pojazdu samochodowego Część nr 5 - Nabycie nowych umiejętności z języka angielskiego technicznego i ICT potwierdzonych certyfikatem CISCO oraz ECDL CORE Część nr 6 - Nauka wykonywania elementów części maszyn na obrabiarce CNC Część nr 7 - Zwiększanie umiejętności kluczowych maturzystów w kształceniu technicznym.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.20.00.00-6, 80.53.12.00-7, 80.53.31.00-0, 80.58.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu kursów odpowiadających swoją tematyką przedmiotowi zamówienia, w szczególności posiadającymi odpowiednie wykształcenie dla danej części (zgodnie z rodzajem prowadzonych zajęć) do prowadzenia zajęć w szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Proponowany przez Wykonawcę program edukacyjny do części, której oferta dotyczy ujętych w SIWZ w rozdziale III, który musi zawierać następujące elementy: - Cel zajęć; - Szczegółowa tematyka zajęć rozpisana na jednostki lekcyjne; -Materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkoleń; - Rezultaty zajęć jakie mają być osiągnięte po zakończeniu szkoleń. Brak programu do zajęć szkoleniowych skutkować będzie odrzuceniem oferty

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 60
2 - Program zajęć - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej: - zmiana terminów realizacji umowy - z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej albo z przyczyn losowych, - gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.efs.zsmio.pl/sukces_zawodowy/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pt. Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zdobywanie nowych umiejętności branży turystycznej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do zdania certyfikatu TELC na poziomie B1 dla hotelarzy i restauratorów z języka angielskiego. Szkolenie obejmować ma 102 godziny zajęć dla grupy 10 osobowej. Dodatkowo w ramach części nr 1 przewidziano szkolenie z zakresu przewodnika turystycznego - atrakcje turystyczne Łomży i okolic, obejmujące 30 godzin lekcyjnych dla grupy 10 osobowej, z czego minimum 12 godzin przewiduje się jako szkolenie w atrakcjach turystycznych znajdującym się w mieście Łomża lub jego okolicach.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.58.00.00-3, 80.20.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 60
2. Program zajęć - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Poznanie odnawialnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kształcenie umiejętności z branży elektrycznej w ramach zajęć pozalekcyjnych dla grupy 8 osób. Długość trwania szkoleń części nr 2 to 120 godzin, z czego 60 godzin przewidziane jest na szkolenie z zakresu budowy pojazdu z napędem elektrycznym, oraz 60 godzin na szkolenie ukierunkowane na ćwiczenie praktycznych umiejętności z zakresu odnawialnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.12.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 60
2. Program zajęć - 40

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Nauka praktycznego wykorzystania układów mechatronicznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kształcenie umiejętności z branży mechatronicznej w ramach zajęć pozalekcyjnych dla grupy 8 osób. Całkowita liczba godzin szkoleniowych w tej części to 132 godziny. Zajęcia 60 godzinne dotyczyć mają zasady działania i budowy układów mikroprocesorowych wraz z budową mini robotów w oparciu o układy zakupione dla uczestników szkolenia, natomiast zajęcia 72 godzinne obsługi i programowania sterowników Simatic S7 i sterowania układów pneumatycznych i hydraulicznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.12.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 60
2. Program zajęć - 40

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Modernizacja i badanie pojazdu samochodowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca przygotuje program zajęć z modernizacji i badania pojazdu samochodowego i przeprowadzi łącznie 240 godzin zajęć w formie praktycznej (po 120 dla każdej z 2 grup 6 osobowych) w blokach 6-cio godzinnych. Dopuszcza się przeprowadzenie kilku godzin teoretycznych z 12 uczniami.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.12.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 60
2. Program zajęć - 40

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Nabycie nowych umiejętności z języka angielskiego technicznego i ICT potwierdzonych certyfikatem CISCO oraz ECDL CORE.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kształcenie umiejętności z branży informatycznej w ramach zajęć pozalekcyjnych dla grupy 18 osobowej. Całkowita liczba godzin szkoleniowych w części to 342 godziny. Zajęcia 150 godzinne pozalekcyjne mają przygotować 8 uczniów do zdania egzaminu Cisco CCENT Certification. Dodatkowo w ramach szkolenia przewidziano 30 godzin zaliczeń modułów materiałów szkoleniowych poprzez stronę internetową. Wynagrodzenie za opiekę nad uczniami w trakcie zaliczeń nie jest przewidziane i nie jest przedmiotem oferty. Zajęcia z nauki języka angielskiego technicznego dotyczą tych samych 8 uczniów i obejmować mają 72 godziny lekcyjne. Wykonawca opracuje program szkolenia z języka angielskiego ze specjalistycznym słownictwem przygotowujące do zdania egzaminu certyfikowanego. Zajęcia szkoleniowe przygotowujące do zdania egzaminu z certyfikatem ECDL CORE z elementami tworzenia stron internetowych obejmują 120 godziny lekcyjne dla grupy 10 osobowej. Wykonawca opracuje program zajęć zgodnie z wymaganiami ECDL CORE poszerzony o zagadnienia związane z elementami projektowania i tworzenia stron internetowych w technologii CMS.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.58.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 60
2. Program zajęć - 40

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Nauka wykonywania elementów części maszyn na obrabiarce CNC.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia kierowane są do grupy 12 uczniów w liczbie 348 godzin. Wykonawca przygotuje program zajęć z komputerowego projektowania części maszyn i przeprowadzi 30 godzin szkoleń. Zadaniem uczniów jest zaprojektowanie części z wykorzystaniem programu Solid Edge. Dodatkowo Wykonawca przygotuje program zajęć z podstaw skrawania - szkolenie w systemie ZERO i przeprowadzi 18 godzin szkolenia. Ponadto Wykonawca przygotowuje program zajęć z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC i przeprowadzi 42 godziny zajęć dla 2 grup 6 osobowych . Uczniowie wykorzystując rysunek wykonawczy części w 2D opracowują proces technologiczny obróbki części i piszą program, który umożliwi wykonanie 48 detali na obrabiarce CNC (po 4 na osobę). Zaprojektowane detale, zostaną wykonane na obrabiarce CNC (zakupionej do projektu) w ramach 216 godzin szkolenia dla 6 grup 2 osobowych po 36 godzin na grupę do którego Wykonawca przygotowuje program zajęć.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.12.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 60
2. Program zajęć - 40

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zwiększanie umiejętności kluczowych maturzystów w kształceniu technicznym.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia kierowane są do grupy 22 uczniów w liczbie 188 godzin. Zajęcia z matematyki na poziomie podstawowym kierowane są do grupy 12 maturzystów. Wykonawca opracuje program zajęć przygotowujący uczniów mających trudności z matematyki do egzaminu maturalnego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i przeprowadzi 70 godzin zajęć. Zajęcia z matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym kierowane są do grupy 10 maturzystów. Wykonawca opracuje program zajęć przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i przeprowadzi 70 godzin zajęć. Dodatkowo opracuje program 48 godzinnych zajęć przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym w formie doświadczeń laboratoryjnych z wykorzystaniem 4 zestawów ćwiczeniowych do nauczania optyki geometrycznej, mechaniki, ruchu falowego, ciepła i termodynamiki.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.20.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.02.2014.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 60
2. Program zajęć - 40

SWIZ firma szkoleniowa

Załącznik nr 1 oferta

Załącznik nr 2 oferta

Załącznik nr 3 oferta

Załącznik nr 4 ofertaOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 16.05.2013
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 21.01.2013
Dokument oglądany razy: 4 318