bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty na prowadzenie zajęć

I N F O R M A C J A

 o  wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  na :

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu - Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego –
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp dokonano wyboru jako najkorzystniejszej :

W części 1 zamówienia: Zdobywanie nowych umiejętności branży turystycznej

oferta Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne 18-400 Łomża
ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok.44

Uzasadnienie wyboru:

 Oferta odpowiada wymaganiom określonym w  SIWZ  i ustawie PZP oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert  - 94 pkt.

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację:

Oferta nr

Nazwa firmy

Cena waga 60%

Liczba pkt. 

P 1

Liczba pkt.

P 2

Liczba pkt.

P 3

Liczba pkt.

P 4

Liczba pkt.

P=(P1+P2+P3+P4)

waga 40%

Z=C+P

Liczba pkt.

 

2

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP Białystok ul. Handlowa 6 G

           

C = 54,80 pkt

25 pkt.

25 pkt.

10 pkt.

25 pkt.

34 pkt.

88,80 pkt.

 

3

Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne Łomża ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok.44 

        

 C =   60 pkt

10 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

34 pkt.

94 pkt.

W części 2 zamówienia : Poznanie odnawialnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej

oferta Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne 18-400 Łomża
ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok.44

 Oferta odpowiada wymaganiom określonym w  SIWZ  i ustawie PZP oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert  - 100 pkt.

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację:

Oferta nr

Nazwa firmy

Cena waga 60%

Liczba pkt. 

P 1

Liczba pkt.

P 2

Liczba pkt.

P 3

Liczba pkt.

P 4

Liczba pkt.

P=(P1+P2+P3+P4)

waga 40%

Z=C+P

Liczba pkt.

 

3

Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne Łomża ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok.44 

        

  C =  60 pkt

25 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

W części 3 zamówienia: Nauka praktycznego wykorzystania układów mechatronicznych

oferta Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne 18-400 Łomża
ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok.44

 Oferta odpowiada wymaganiom określonym w  SIWZ  i ustawie PZP oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert  - 100 pkt.

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację:

Oferta nr

Nazwa firmy

Cena waga 60%

Liczba pkt. 

P 1

Liczba pkt.

P 2

Liczba pkt.

P 3

Liczba pkt.

P 4

Liczba pkt.

P=(P1+P2+P3+P4)

waga 40%

Z=C+P

Liczba pkt.

 

3

Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne Łomża ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok.44

        

 C =  60 pkt

25 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

W części 4 zamówienia : Modernizacja i badanie pojazdu samochodowego

oferta Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne 18-400 Łomża
ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok.44

 Oferta odpowiada wymaganiom określonym w  SIWZ  i ustawie PZP oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert  - 100 pkt.

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację:

Oferta nr

Nazwa firmy

Cena waga 60%

Liczba pkt. 

P 1

Liczba pkt.

P 2

Liczba pkt.

P 3

Liczba pkt.

P 4

Liczba pkt.

P=(P1+P2+P3+P4)

waga 40%

Z=C+P

Liczba pkt.

 

3

Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne Łomża ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok.44

        

  C =  60 pkt

25 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

W części 5 zamówienia : Nabycie nowych umiejętności z języka angielskiego technicznego i ICT potwierdzonych certyfikatem CISCO oraz ECDL CORE

oferta Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne 18-400 Łomża
ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok.44

 Oferta odpowiada wymaganiom określonym w  SIWZ  i ustawie PZP oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert  - 100 pkt.

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację:

Oferta nr

Nazwa firmy

Cena waga 60%

Liczba pkt. 

P 1

Liczba pkt.

P 2

Liczba pkt.

P 3

Liczba pkt.

P 4

Liczba pkt.

P=(P1+P2+P3+P4)

waga 40%

Z=C+P

Liczba pkt.

 

3

Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne Łomża ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok.44

        

 C =  60 pkt

25 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

W części 6 zamówienia : Nauka wykonywania elementów części maszyn na obrabiarce CNC

oferta Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne 18-400 Łomża
ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok.44

 Oferta odpowiada wymaganiom określonym w  SIWZ  i ustawie PZP oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert  - 100 pkt.

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację:

Oferta nr

Nazwa firmy

Cena waga 60%

Liczba pkt. 

P 1

Liczba pkt.

P 2

Liczba pkt.

P 3

Liczba pkt.

P 4

Liczba pkt.

P=(P1+P2+P3+P4)

waga 40%

Z=C+P

Liczba pkt.

 

1

Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o. Pabianice ul. Zamkowa 3

   

C =  20,88 pkt

10 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

34 pkt.

54,88 pkt.

 

3

Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne Łomża ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok.44

        

 C =  60 pkt

25 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

W części 7 zamówienia : Zwiększanie umiejętności kluczowych maturzystów w kształceniu technicznym

oferta Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne 18-400 Łomża
ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok.44

 Oferta odpowiada wymaganiom określonym w  SIWZ  i ustawie PZP oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert  - 100 pkt.

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację:

Oferta nr

Nazwa firmy

Cena waga 60%

Liczba pkt. 

P 1

Liczba pkt.

P 2

Liczba pkt.

P 3

Liczba pkt.

P 4

Liczba pkt.

P=(P1+P2+P3+P4)

waga 40%

Z=C+P

Liczba pkt.

 

3

Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne Łomża ul. Kard. Wyszyńskiego 

        

 C =  60 pkt

25 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

25 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

 Opublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 16.05.2013
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 01.02.2013
Dokument oglądany razy: 3 494