bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 30.05.2012 z powodu:
ogłoszenie nieaktualne

Zaproszenie do składania ofert

22.05.2012

Zaproszenie do składania ofert
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR
Zamawiający Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, ul. Przykoszarowa 22 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na dostawę i montaż stolarki PCV .

Oferta powinna zawierać wycenę na:
- dostawę na 25 szt. okien PCV do sal lekcyjnych ,
- demontaż i usunięcie starej stolarki oraz montaż nowej , szpachlowanie i malowanie glefów(doprowadzenie wszystkich elementów budynku do stanu technicznego i jakościowego mającego miejsce przed przystąpieniem do robót)
oraz warunki gwarancji.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonanie własnych obmiarów, w celu podania ceny na wykonanie zamówienia.
Do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia upoważniona jest Elżbieta Kossakowska tel. 86-218-62-39.
Termin wykonania zamówienia 29.06.2012 r.
Termin składania ofert mija 28.05.2012 r. o godz 8.30 w sekretariacie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, Przykoszarowa 22.
Termin rozpatrzenia 28.05.2012 r. godz.9.00
Wymagane okna powinny spełniać następujące warunki:
1. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie powinien być większy niż 1,3
2. Skrzydła okienne winny posiadać możliwość mikrorozszczelnienia
3. Okna powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie (Instytut Techniki Budowlanej).
4. Kolorystyka biała.
5. Okucia obwiedniowe.
6. Profil minimum 5- komorowy.
7. Podział okien zgodny z istniejącym, funkcje otwierania do ustalenia z użytkownikiem.
8. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
9. Wymagany przez Zamawiającego termin gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 60 miesięcy.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.
Załącznik:
1. Wzór oferty

 


....................................................
(miejscowość, data)


..................................................................................
(nazwa Wykonawcy, adres
nr tel............ nr fax.............)

OFERTA


Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto................................zł , (słownie: .....................................................................),
podatek Vat ..................%, tj................................zł, (słownie:...................................),
brutto:.............................zł,(słownie:.........................................................................).

2. Termin realizacji ..................................................r.
3. Udzielona gwarancja na okres : …………………… m-cy

4.Oświadczam(my), że spełniam (my) warunki podane w zaproszeniu do złożenia ofert .
5. Oświadczam(my), że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy akceptuję(my) i zobowiązuję (my) się w przypadku przyjęcia oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach*.( jeśli przygotowany był projekt umowy).
6. Załącznikami do oferty są:

………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
* niepotrzebne skreślić./jeśli dotyczy


…………………………………….
(data i podpis Wykonawcy)

Opublikował: Barbara Rainko
Publikacja dnia: 22.05.2012

Dokument oglądany razy: 1075
« inne aktualności