bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rozstrzygnięcie przetargu nr ZSMIO.271.2.1.2012

INFORMACJA

o wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w postępowaniu nr ZSMIO.271.3.2012 na :


Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu -Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego w ZSMiO Nr 5 w Łomży- współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp) uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych na podstawie art. 91 ust.1 ustawy Pzp dokonano wyboru jako najkorzystniejszej:
W części nr 1 zamówienia - Sprzęt komputerowy, sprzęt do przetwarzania sygnałów i komputery osobiste wraz z oprogramowaniem podstawowym – oferta PROCOP SERWIS S.C. Roman Głębocki Jarosław Piątek 18-400 Łomża , Al. Legionów 141C z łączną ceną brutto: 41.900 zł.
Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację:
Numer oferty-4. Nazwa firmy- Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp. z o. o. Adres firmy- 15-751 Białystok, Al. Solidarności 15; Liczba pkt.-  88,64
Numer oferty-5. Nazwa firmy- PROCOP SERWIS S.C. Roman Głębocki Jarosław Piątek Adres firmy- 18-400 Łomża , Al. Legionów 141C; Liczba pkt.- 100,00

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, ponieważ oparciu o przyjęte kryterium wyboru (cena – waga 100%) jako najtańsza otrzymała maksymalną ilość punktów.


W części nr 2 zamówienia - Oprogramowanie specjalistyczne do nauki programowania obrabiarek CNC – oferta DUBAS – Robert Dubas Ul. Sosnowa 1/4 71-468 Szczecin, z ceną brutto 9.400,00 zł Oferta uzyskała 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru:
Do Zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta spełnia wymagania ustawy Pzp i określone w SIWZ oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

W części nr 3 zamówienia - Sprzęt biurowy – oferta Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp. z o. o. 15-751 Białystok, Al. Solidarności 15 z ceną brutto: 3.482,70 zł.

Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację:
Numer oferty- 4. Nazwa firmy- Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp. z o. o. Adres firmy- 15-751 Białystok, Al. Solidarności 15 Liczba pkt.- 100
Numer oferty- 5. Nazwa firmy- PROCOP SERWIS S.C. Roman Głębocki Jarosław Piątek Adres firmy- 18-400 Łomża , Al. Legionów 141C Liczba pkt.- 84,90

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i określonym w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, ponieważ w oparciu o przyjęte kryterium wyboru (cena – waga 100%) jako najtańsza otrzymała maksymalną ilość punktów.

W części nr 5 zamówienia - Zestawy edukacyjne do budowy i diagnostyki układów elektrotechniki i elektroniki samochodowej - oferta MECHATRONIKA Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o., Ul. Ustrzycka 1, 61-313 Poznań z ceną brutto: 83.598,49 zł,
Oferta uzyskała 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru:
Do Zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta spełnia wymagania ustawy Pzp i określone w SIWZ oraz mieści się w kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .


Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 w części nr 7 zamówienia: 2-kanałowy Oscyloskop do diagnostyki pojazdowej (przystawka do komputera) zamawiający unieważnia postępowanie.
Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta :„ATLANTEC” Sebastian Janowicz Ul. Emilii Plater 36 64-115 Święciechowa - z ceną brutto 16.200,- zł., która przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Ponadto informuję, że na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla części zamówienia: nr 3 Oprogramowanie specjalistyczne do nauki procedur hotelarsko-gastronomicznych, nr 6 Narzędzia do diagnostyki samochodowej i podstawowych napraw warsztatowych, nr 7 Kompaktowe sterowniki PLC, przeznaczone do zastosowania w aplikacjach przemysłowych zostało unieważnione.
Uzasadnienie:
W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.Opublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 05.10.2012
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 02.07.2012
Dokument oglądany razy: 4 260