bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.zsmio.pl
________________________________________
Łomża: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu -Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego w ZSMiO Nr 5 w Łomży- współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013
Numer ogłoszenia: 131613 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 , ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 0-86 2186239, faks 0-86 2186239.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsmio.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży w ramach projektu -Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego w ZSMiO Nr 5 w Łomży- współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych w ramach projektu -Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego w ZSMiO Nr 5 w Łomży- realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Łomża.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 48.93.10.00-3, 30.20.00.00-4, 38.65.21.20-7, 32.32.20.00-6, 39.13.41.00-1, 30.12.11.00-4, 32.00.00.00-3, 32.25.41.20-4, 30.19.10.00-4, 44.42.13.00-0, 44.42.17.90-1, 42.99.42.30-1, 30.19.14.00-8, 38.34.20.00-4, 38.80.00.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokumenty, wymienione w Rozdziale VI SIWZ
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
a) zmiana terminów realizacji umowy - z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej albo z przyczyn losowych b) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zsmio.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projektu pt.: -Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego w ZSMiO Nr 5 w Łomży- współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sprzęt komputerowy, sprzęt do przetwarzania sygnałów i komputery osobiste wraz z oprogramowaniem podstawowym.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputer uczniowski do obsługi aplikacji biurowych i aplikacji edukacyjnych; Komputer przenośny do prowadzenia zajęć edukacyjnych; Tablica interaktywna; Zestaw głośników komputerowych; Projekt multimedialny wraz z uchwytem sufitowym; Telewizor/monitor dotykowy wraz z mocowaniem; Odtwarzacz Blu-ray/DVD z zestawem głośników; Drukarka/kopiarka laserowa; Drukarka /ksero/ fax; Szafa krosownicza 19U; Switch zarządzalny do szafy 19U 24 portowy; Telefon z faxem; Router z Punktem dostępowy Wi-Fi.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 38.65.21.20-7, 32.32.20.00-6, 30.12.11.00-4, 32.00.00.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Oprogramowanie specjalistyczne do nauki programowania obrabiarek CNC.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oprogramowania warsztatowego CNC - CAD/CAM w wersji edukacyjnej do nauki programowania oraz do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie i przetwarzania rysunków elektronicznych na kody NC w ilości dwóch licencji.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.19.00.00-6, 48.93.10.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Oprogramowanie specjalistyczne do nauki procedur hotelarsko-gastronomicznych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jedna licencja programu z modułami: Hotelowym, Restauracyjnym, Gastronomicznym, Ekonomiczno-Finansowym lub 4 oddzielne programy z tymi modułami.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.19.00.00-6, 48.93.10.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sprzęt biurowy.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gilotyna do papieru; Bindownica; Niszczarka dokumentów; Laminator; Zegary ścienne; Kalkulator finansowy; Sejf; Kasetka pieniężna; Dzwoneczek recepcyjny; Stanowiska uczniowskie komputerowe.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.25.41.20-4, 30.19.10.00-4, 44.42.13.00-0, 44.42.17.90-1, 42.99.42.30-1, 30.19.14.00-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zestawy edukacyjne do budowy i diagnostyki układów elektrotechniki i elektroniki samochodowej.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw nr 1 do badania i diagnostyki Układów zapłonowych pojazdu; Zestaw nr 2 badania i diagnostyki Sensoryki systemów pojazdowych; Zestaw nr 3 badania i diagnostyki Aktoryki systemów pojazdowych.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Narzędzia do diagnostyki samochodowej i podstawowych napraw warsztatowych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Endoskop z monitorem; Multimetr samochodowy; Tester akumulatorów; Areometr akumulatorowy; Refraktometr; Lupa warsztatowa; Stanowisko do lutowania z lupą; Elastyczny chwytak magnetyczny; Elastyczny chwytak łapkowy; Lusterko warsztatowe teleskopowe; Opalarka; Zestaw ściągaczy do łożysk i kół zębatych; Lutownica transformatorowa; Skrzynki narzędziowe; Zestaw kluczy płasko-oczkowych; Zestaw kluczy nasadowych; Zestaw wkrętaków płaskich i krzyżakowych; Zestaw szczypiec; Zestaw końcówek elektrycznych-konektorów; Zestaw do lutowania; Młotek; Uniwersalny próbnik elektryczny z przewodem; Szczypce do zarabiania końcówek elektrycznych; Prostownik akumulatorowy;.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Kompaktowe sterowniki PLC, przeznaczone do zastosowania w aplikacjach przemysłowych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sterowniki PLC, przeznaczone do zastosowania w aplikacjach przemysłowych w ilości 3 sztuk zgodnie z opisem parametrów technicznych zamieszczonych w załączniku nr 1 do SIWZ..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.80.00.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: 2-kanałowy Oscyloskop do diagnostyki pojazdowej (przystawka do komputera).
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2-kanałowy Oscyloskop do diagnostyki pojazdowej (przystawka do komputera) w ilości 3 sztuk zgodnie z opisem parametrów technicznych umieszczonych w załączniku nr 1 do SIWZ..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.34.20.00-4.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SWIZ pomoce dydaktyczne

Załącznik nr 1 do SIWZ - specyfikacja sprzętu i oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór oferty

Załącznik nr 4 do SIWZOpublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 05.10.2012
Podpisał: Dariusz Śliwecki
Dokument z dnia: 15.06.2012
Dokument oglądany razy: 5 026