bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 14.03.2012 z powodu:
zmiana uprawnień do strony

Statut

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH
I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży

 
uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 18.06.2002r.
projekt uchwalony przez  Radę Pedagogiczną ZSMiO w dniu 22.03.2002
i rzecznika praworządności w dniu 23.08.2002r
zmian dokonano przez Radę Pedagogiczną dn. 19.02.2003r., 28.09.2004r. 8.10.2004r., 8.02.2005r., 10.02.2006r., 10.03.2006r., 27.08.2007r., 24.03.2011r., 11.10.2011r., 04.01.12 (na podst. Rozp. MEN z dn. 8.09.06,9.02.07, 30.04.07)
 
 
    § 1
Nazwa szkoły:
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży
     § 2
Organem prowadzącym szkołę jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Łomża na prawach powiatu.
§ 3
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty
w Białymstoku.
§ 4
Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Przykoszarowej 22 w Łomży.
 
§ 5
W skład Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Łomży wchodzą następujące szkoły:
§  Technikum Nr 5 w Łomży kształcące w kierunkach:
 technik elektronik          technik mechatronik          technik informatyk
 technik elektryk             technik hotelarstwa
 technik mechanik           technik teleinformatyk
§  V Liceum Ogólnokształcące w Łomży
§  Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w Łomży kształcąca w zawodach:
             mechanik pojazdów samochodowych
§  Technikum Uzupełniające Nr 1 w Łomży
  
I. Cele i zadania szkoły
 
§ 6
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
1)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości,
2)      umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
3)      kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające harmonijnemu rozwijaniu osobowości ucznia,
4)      sprawuje wspólnie z rodzicami opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb.
 
§ 7
Zadania, o których mowa w § 6 realizowane są poprzez:
1)      organizowanie zajęć w ramach kształcenia ogólnego realizowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz ustalonego dla technikum, liceum ogólnokształcącego, zasadniczej szkoły zawodowej oraz kształcenia w zawodach realizowanych zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w poszczególnych zawodach,
2)      umożliwienie uczniom korzystania z pomocy merytorycznej i kierownictwa nauczycieli w ramach realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, konsultacji zajęć pozalekcyjnych,
3)      organizowanie praktycznej nauki zawodu przez Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży i na podstawie zbiorowych umów zawieranych przez ZCKPiU z innymi jednostkami organizacyjnymi oraz umów zawieranych z zakładami pracy o praktyki zawodowe,
4)      zapewnienie uczniom możliwości korzystania z pomieszczeń, pomocy naukowych i urządzeń szkoły zgodnie z określonymi w statucie i zarządzeniach dyrektora zasadami organizacyjnymi i porządkowymi: nieodpłatnie w ramach realizacji obowiązkowego programu nauczania,
5)      umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym ukończenie szkoły według indywidualnego toku nauki. Uchwałę w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna na wniosek nauczycieli, rodziców lub ucznia. Uchwała taka winna określać szczegółowy plan i program indywidualnego toku nauki ucznia oraz wyznaczać jego opiekuna dydaktycznego,
6)      sprawowanie przez wychowawcę roli koordynatora działań wychowawczych i opiekuńczych wobec powierzonej jego pieczy młodzieży oraz organizowanie w miarę potrzeb specjalistycznej terapii psychologiczno-pedagogicznej,
7)      powierzanie pedagogowi szkolnemu opieki pedagogicznej nad młodzieżą, sprawującą problemy wychowawcze oraz pochodzącą ze środowisk zagrożonych społecznie.
8)      stosowanie pieniężnych, rzeczowych i uznaniowych form nagradzania uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, laureatów olimpiad, konkursów i zawodów sportowych,
9)      organizowanie nauczania religii i etyki zgodnie z ustalonymi odrębnie przepisami prawa,
10)  wspieranie i stymulowanie rozwoju samorządności uczniowskiej jako szkoły postaw obywatelskich,
11)  stwarzania uczniom możliwości i zapewnienie opieki do prowadzenia działalności artystycznej, publicznej, turystycznej i sportowej stosownie do występujących potrzeb z uwzględnieniem wysokości środków materialnych będących w dyspozycji szkoły,
12)  sprawowanie opieki zdrowotnej i prowadzenie w tym zakresie wspólnie ze szkolną służbą zdrowia działalności oświatowo-profilaktycznej.
 
§ 8
Podstawowymi formami wypełniania zadań opiekuńczych szkoły są:
1)      rozpoznanie środowiska rodzinnego,
2)      opieka ze strony wychowawcy klasy, którego rola jest określona szczegółowo w §35 statutu.
3)      opieka ze strony wychowawcy warsztatowego ZCKPiU oraz opiekuna praktyki w zakresie realizacji planu i programu szkolenia praktycznego oraz związanych z tym problemów organizacyjno-porządkowych i wychowawczych,
4)      opieka i odpowiedzialność za bezpieczeństwo i dyscyplinę uczniów ze strony nauczyciela podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, zgodnie z ogólnymi i szczegółowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny, w tym między innymi:
a)      na zajęciach w pracowniach szkolnych, laboratoriach i salach sportowych obowiązują zatwierdzone przez dyrektora regulaminy szczegółowe,
b)      w czasie zajęć z wychowania fizycznego i zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru  osób do tego upoważnionych,
c)      na zajęciach praktycznych organizowanych i nadzorowanych przez ZCKPiU obowiązuje regulamin zatwierdzony przez dyrektora ZCKPiU.
5)      zapewnienie opieki na zajęciach, wycieczkach i obozach poza terenem szkoły:
a)      przy wyjściu uczniów w ramach zajęć poza teren szkoły powinien być zapewniony przynajmniej jeden opiekun na każdych 30 osób,
b)      przy wyjeździe (wyjściu) uczniów poza miejscowość będącą siedzibą szkoły powinien być zapewniony jeden opiekun na 15 uczniów,
c)      liczebność grup na obozach stałych o charakterze specjalistyczno - sportowym nie powinna przekraczać 20 uczniów na jednego opiekuna,
d)     nauczyciel (opiekun) prowadzący zajęcia z młodzieżą poza terenem szkoły  zobowiązany jest do uprzedniego złożenia dyrektorowi pisemnego oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
Powinien być też ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
6)      zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i właściwym zachowaniem uczniów  podczas przerw między lekcjami  przez nauczycieli dyżurnych. Harmonogram dyżurów oraz zakres obowiązków i odpowiedzialność nauczyciela dyżurnego ustala dyrektor szkoły,
7)      udzielanie doraźnej i stałej pomocy materialnej potrzebującym jej uczniom po zaopiniowaniu przez samorząd szkolny i radę szkoły,
8)      wspieranie psychiczne uczniów z trudnościami szkolnymi, rodzinnymi i w kontaktach z rówieśnikami,
9)      zapewnienie opieki medycznej i stomatologicznej,
10)  współpraca z wychowawcami burs szkolnych oraz z wychowawcami z ZCKPiU,
11)  indywidualna opieka nad niektórymi uczniami, a w szczególności nad:
a)      uczniami z zaburzeniami rozwojowymi oraz z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku:
§  kierowanie uczniów z zaburzeniami rozwojowymi  na badania psychologiczno – pedagogiczne,
§  organizowanie zajęć indywidualnych dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi oraz z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku,
b)      uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna:
§  przydzielanie zasiłków losowych,
§  organizowanie drugiego śniadania,
§  pomoc w zakupie podręczników.

§ 9
1.      Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego
z nauczycieli zwanego dalej wychowawcą klasy.
2.      Funkcja wychowawcy klasy powierzona jest przede wszystkim nauczycielowi, który
w całym okresie pobytu uczniów w szkole może prowadzić z nimi programowe zajęcia dydaktyczne.
3.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swoja klasę przez cały tok nauczania w danym typie szkoły.
4.      Statutowi przedstawiciele rodziców lub uczniów nowo tworzonej klasy mają możliwość proponowania dyrektorowi szkoły kandydata na wychowawcę. Kandydat taki powinien być przyjęty, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie uwarunkowania organizacyjne pracy szkoły. Odmowa dyrektora musi być poparta uzasadnieniem przekazanym wnioskodawcy.
5.      Zmiana wychowawcy może być dokonana tylko w wyjątkowych przypadkach na uzasadniony i zgodny wniosek uprawnionej reprezentacji rodziców i uczniów.
6.      Szczegółowe zadania, uprawnienia i odpowiedzialność wychowawcy klasy określa §35 statutu.
 
II. Organa szkoły
§ 10
Organami szkoły są:
1.      dyrektor szkoły,
2.      rada pedagogiczna,
3.      rada szkoły,
4.      rada rodziców,
5.      samorząd uczniowski.
§ 10a
                   W szkole działa Spółdzielnia Uczniowska „Omega” z własnym statutem
 
§ 11
1.        Dyrektor szkoły:
1)      opracowuje szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym w postaci arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku;
2)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
3)      sprawuje nadzór pedagogiczny;
4)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz tworzy warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
5)      realizuje uchwały rady szkoły i rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
6)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły z uwzględnieniem opinii rady pedagogicznej i rady szkoły oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
7)      organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły tworząc w porozumieniu z jednostką samorządu terytorialnego niezbędne do tego stanowiska pracy;
8)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
9)      rozstrzyga sprawy sporne między organami szkoły;
10)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych.
 
2.        Dyrektor szkoły w drodze pisemnej delegacji określa zakres odpowiedzialności
i uprawnień innych pracowników sprawujących funkcje kierownicze w szkole. 
3.        Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram,
2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek
3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.
4.        Formami nadzoru pedagogicznego są:
1)        ewaluacja
2)        kontrola
3)        wspomaganie
5. Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
 
 
§ 12
1.      Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.      W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3.      W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
4.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
5.      Tryb pracy rady pedagogicznej określa przyjęty przez nią regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i innymi przepisami prawa szkolnego.
6.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę szkoły;
2)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły;
4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego i samokształcenia nauczycieli szkoły;
5)      podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy uczniów.
7.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)      organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;
2)      projekt planu finansowego szkoły;
3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5)      przedstawione przez dyrektora propozycje wniosków wynikających ze sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego.
8.      Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.
9.      Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Zatwierdzenia protokołu rady dokonuje się na kolejnym jej posiedzeniu. Z treścią proponowanego do zatwierdzenia protokołu każdy członek rady może zapoznać się w sekretariacie szkoły.
10.  Głosowania odbywają się w sposób jawny. Na zgłoszony  przez członka rady wniosek rada może zdecydować (zwykłą większością głosów) o utajnieniu głosowania.
11.  Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów , w obecności co najmniej połowy członków rady.
12.  Sekretariat szkoły prowadzi numerowany rejestr uchwał rady pedagogicznej.
 
§ 13
1.      Rada szkoły jest organem kolegialnym, stanowiącym forum porozumiewawcze nauczycieli, rodziców i uczniów. Uczestniczy w normowaniu i rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.
2.      Do kompetencji rady szkoły należy:
1)      uchwalenie i zmiana statutu szkoły,
2)      dokonywanie oceny realizacji zadań statutowych przez szkołę i występowanie z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Komisji Oświaty w Łomży,
3)      występowanie do kuratorium oświaty z wiążącymi wnioskami w sprawie zbadania i dokonania oceny działalności szkoły,
4)      opiniowanie rocznego planu finansowego szkoły,
5)      organizowanie za częściową lub pełną odpłatnością zajęć pozalekcyjnych.
3.      Rada szkoły liczy dziewięć osób. Tworzy ją po trzech przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów.
4.      Przedstawicieli środowisk szkolnych wybierani są odpowiednio przez radę pedagogiczną, radę rodziców i szkolną radę samorządu uczniów. Sposób przeprowadzenia wyborów określa się w regulaminach w/w organów.
5.      Kadencja rady szkoły trwa 3 lata.
6.      Organa szkolne delegujące swoich przedstawicieli do rady szkoły mogą ich wymieniać z zastosowaniem trybu regulaminowego.
7.      Rada szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady szkoły są protokołowane.
8.      W pracach rady szkoły z głosem doradczym uczestniczy dyrektor szkoły, o ile nie jest członkiem rady.
9.      Do udziału w posiedzeniach rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.
 
§ 14
1.      W szkole działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, powołuje organa wykonawcze oraz określa ich plan działania i kompetencje. Ustalenia w tych sprawach nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły, w szczególności w sprawach pracy nauczycieli i wychowawców.
3.      Rada rodziców może występować do rady szkoły, rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi  wszystkich spraw szkoły.
4.      Rada rodziców może gromadzić fundusze pochodzące z dobrowolnych składek lub innych źródeł. Fundusze te służą do wspierania działalności statutowej szkoły i są wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie w/w rady.
5.      Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. W szkole obowiązuje  system informowania rodziców określony w  § 31 i 32 statutu.
6.      Rodzice i uczniowie mają wpływ na dobór i zmianę nauczyciela  wychowawcy.
Tryb postępowania w tej sprawie:
1)      rodzice (większości uczniów) i większość uczniów w klasie zgłaszają na piśmie dyrektorowi szkoły argumenty merytoryczne przemawiające za koniecznością zmiany nauczyciela,
2)      jeżeli zainteresowane zmianą strony nie zgłaszają zastrzeżeń dyrektor może podjąć decyzję o zmianie nauczyciela z końcem semestru lub roku szkolnego,
3)      w ciągu 3-miesięcy nadzór pedagogiczny podejmuje działania zmierzające do sprawdzenia zarzutów,
4)      dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Szkoły, samorządu szkolnego i rzecznika praworządności,
5)      dyrektor podejmuje decyzję z końcem semestru lub roku szkolnego.
 
§ 15
1.      Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2.      Ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym uchwala regulamin określający zasady wybierania i działania organów samorządu. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
3.      Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4.      Organy samorządu mają prawo występować z wnioskami i opiniami do rady rodziców, rady pedagogicznej i dyrektora we wszystkich sprawach szkoły. Dotyczy to szczególnie praw uczniów określonych w § 38 statutu szkoły.
  
§ 16
1.      W szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1)      wicedyrektor do spraw dydaktyki;
2)      wicedyrektor do spraw wychowania i opieki;
3)      kierownik szkolenia praktycznego.
2.      Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności związanych z zajmowaniem w/w stanowisk określany jest przez dyrektora 
 
§ 17
W szkole funkcjonują następujące regulaminy:
1.      Regulamin szkoły.
2.      Regulamin Rady Pedagogicznej.
3.      Wewnątrzszkolny System Oceniania.
4.      Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom.
5.      Regulamin Rady Rodziców.
6.      Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego.
7.      Regulamin przyznawania nagrody dyrektora.
8.      Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  
III. Organizacja szkoły
 
§ 18
skreślony
 
§ 18a
1. W szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowacze rozpoczynają się w pierwszym powszednim  
     dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada  
     w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowacze rozpoczynają się w najbliższy  
    poniedziałek po dniu 1 września.
2. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego; terminy  
    rozpoczęcia i zakończeni ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych 
    województw ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów kuratorów – minister właściwy 
   do spraw oświaty i wychowania, nie późnej niż do końca czerwca każdego roku 
   poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.
3.      Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w wymiarze:
a)      dla zasadniczych szkół zawodowych do 6 dni,
b)      liceów ogólnokształcących, techników i techników uzupełniających – do 10 dni.
4.      W dniach, o których mowa w pkt. 3, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć  
      wychowawczo – opiekuńczych.

§ 19
1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły  opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja  danego roku.
2.      W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych,  kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
 
§ 20
1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2.      Liczba uczniów w oddziale wynosi co najmniej 25.  Nie może być oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.

§ 21
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 
§ 22
1.        Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2.        Godzina lekcyjna teorii trwa 45 minut. Przerwy między zajęciami trwają 10 minut, z wyjątkiem przerwy po trzeciej lekcji, która trwa 20 minut.
3.        Rada pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 
 
§ 23
  skreślony
 
§ 23 a
W klasach zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej podział na grupy jest obowiązkowy:
1.      na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z informatyki i technologii informacyjnej – w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,
2.      na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, z tym, że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów,
3.      na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
4.      na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie lub w profilu kształcenia ogólnozawodowego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń,   w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów,
5.      w przepadku realizacji w kształceniu zawodowym modułów, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu,
6.      na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu,
7.      na zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
§ 23b
W trzyletnim liceum ogólnokształcącym  liczącym nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy, zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 7 uczniów.
 
§ 24
1.        W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych.
2.        Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie z § 22 ust. 2 lub 3.
3.        Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może niższa niż 15 uczniów.
4.        1) Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane w formie:
a) zajęć sportowych,
b) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych,
c) zajęć tanecznych, aktywnych form turystyki.
2) Zajęcia wychowania fizycznego mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.
3a) Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z programem prowadzącym i pozaopinowaniu przez rade pedagogiczną i radę szkoły lub radę rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.
3b) propozycje o których mowa w pkt. 3a, powinny uwzględniać:
-          potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej,
-          uwarunkowania lokalne,
-          miejsce zamieszkania uczniów,
-          tradycje sportowe środowiska lub szkoły,
-          możliwości kadrowe.
 § 25
1.        Praktyczną naukę zawodu organizuje i realizuje ZCKPiU zgodnie z programami i planami nauczania.
2.        Szczegółowe zasady działalności warsztatów określa regulamin ZCKPiU.
3.        Programowe praktyki zawodowe w zakładach pracy realizuje ZSMiO Nr 5 w oparciu o zawierane umowy w każdym roku szkolnym.
§ 26
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 27
1.        Biblioteka szkolna wraz z czytelnią jest pracownią służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
2.        Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. Zasady korzystania z biblioteki określa jej regulamin wewnętrzny.
3.        Biblioteka szkolna zapewnia:
1)        gromadzenie i opracowywanie zbiorów, w tym także kaset i płyt z zarejestrowanymi programami wspomagającymi proces dydaktyczny;
2)        prowadzenia przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów zgodnie z obowiązującymi planami i programami nauczania;
3)        zaopatrzenie nauczycieli w niezbędna podręczniki do nauczania przedmiotów oraz programów nauczania;
4)        możliwość korzystania ze zbiorów z czytelni i wypożyczania ich poza bibliotekę;
5)        możliwość pracy własnej w czytelni dla uczniów dojeżdżających do szkoły – w okresie oczekiwania na zajęcia lub odjazd środka komunikacji.
4.        Biblioteka i czytelnia czynna jest codziennie w godzinach od 8:00 do 15:30 w dni zajęć dydaktycznych.
5.        W bibliotece i czytelni tworzy się stanowiska pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.        Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy:
1)        udostępnianie zbiorów bibliotecznych znajdujących się w czytelni i wypożyczalni
2)        kierowanie czytelnictwem uczniów poprzez udzielanie pomocy w doborze książek
3)        prowadzenie analizy czytelnictwa, współpracując w tym zakresie z wychowawcami klas i polonistami;
4)        przeprowadzanie apeli na tematy czytelnicze;
5)        prowadzenie lekcji z przysposobienia czytelniczego;
6)        doskonalenie warsztatu informacyjno-bibliograficznego w bibliotece
7)        kształcenie umiejętności  wykorzystywania różnych źródeł informacji
8)        udzielanie informacji: rzeczowych, tekstowych, bibliotecznych, bibliograficznych;
9)        sporządzanie tematycznych wystawek książek;
10)    propagowanie nowości wydawniczych;
11)    w razie konieczność sprawować opiekę nad młodzieżą powierzoną przez dyrektora szkoły.
 
§ 28
Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania szkoła rezerwuje miejsca w bursie międzyszkolnej.
 
§ 29
Wychowawcy klas sprawują szczególną opiekę nad uczniami mieszkającymi poza domem rodzinnym. Polega ona na:
1)        przynajmniej dwukrotnym w ciągu roku sprawdzeniu warunków pobytu ucznia  na stancji lub w bursie,
2)        utrzymaniu roboczych kontaktów z opiekunem ucznia w miejscu jego czasowego zamieszkania w ustalonych indywidualnie formach,
3)        aktywnym wspieraniu ucznia w rozwiązywaniu problemów wynikających z zamieszkiwania poza domem rodzinnym, w tym szczególnie dotyczących nauki i spraw socjalnych
§ 30
Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania
z pomieszczeń:
1)   pracowni przedmiotowych,                             7)    gabinetu stomatologicznego,
2)                    pracowni specjalistycznych,                    8)    sklepiku szkolnego,
3)                    pracowni komputerowej i Internetu,              9)    pokoju śniadań
4)                    biblioteki i czytelni,                                      10)  szatni,
5)                    obiektów i  urządzeń sportowych,               11)  pokoju samorządu uczniowskiego.
6)                    gabinetu lekarskiego,                  
 
IV. Współdziałanie szkoły z rodzicami
 
§ 31
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci w oparciu o następujące formy organizacyjne:
1.      Zebrania klasowe rodziców, na których wychowawca stosownie do potrzeb:
1)      zapoznaje rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w szkole i klasie oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, a także z zasadami przeprowadzania egzaminów;
2)      uzgadnia w niezbędnym zakresie formy współpracy z rodzicami, tj. prowadzenia działalności wychowawczej i opiekuńczej;
3)      informuje rodziców o osiąganych przez klasę i poszczególnych uczniów wynikach w nauce i zachowaniu;
4)      informuje rodziców o przewidywanej dla ucznia semestralnej lub rocznej ocenie niedostatecznej. Jeżeli rodzic nie był na zebraniu wychowawca klasy telefonicznie informuje rodzica o zagrożeniu oceną niedostateczną i sporządza w dzienniku lekcyjnym notatkę służbową z tej rozmowy, a jeżeli rozmowa taka nie może się odbyć, wychowawca poprzez sekretariat szkoły wysyła zawiadomienie w sprawie zagrożenia, listem poleconym.
2.      Konsultacje indywidualne nauczycieli odbywane z inicjatywy rodziców lub wychowawcy w wyznaczonych stałych terminach, które służą między innymi:
1)      uzyskaniu przez rodziców rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
2)      uzgadnianiu indywidualnych działań wychowawczych i dydaktycznych podejmowanych w stosunku do uczniów;
3)      uzyskaniu przez rodziców porad i wskazówek dotyczących dalszego kształcenia ich dzieci.
3.      Wykłady i doradztwo specjalistyczne organizowane przez szkołę na wniosek rodziców i prowadzone przez pracowników instytucji wspierających szkołę.
4.      Konsultacje z dyrektorem szkoły w sprawach wykraczających poza możliwości działania szkoły.
5.      Wnioski, skargi i zażalenia składane indywidualnie do dyrektora szkoły, kuratora oświaty lub organu prowadzącego szkołę.
6.      Wnioski, opinie i stanowiska w sprawach dotyczących działalności szkoły, uchwalone przez statutowe ciała reprezentujące rodziców kierowane są do dyrektora, rady szkoły, rady pedagogicznej, kuratorium lub organu prowadzącego  szkołę.
§ 32
Szkoła organizuje zebrania rodziców w następujących stałych terminach:
1)        po rekrutacji kandydatów – dla rodziców i uczniów klas pierwszych,
2)        we wrześniu w celu zapoznania rodziców z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi w szkole,
3)        po klasyfikacji półrocznej oraz w kwietniu i w listopadzie – dla rodziców wszystkich klas celem zapoznania z wynikami nauczania i wychowania,
4)        po pierwszej dekadzie października – dla rodziców klas pierwszych,
5)        w zależności od potrzeb zebrania mogą być organizowane częściej – z inicjatywy wychowawcy, rodziców lub uczniów.
 
V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
 
§ 33
1.        W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
2.        Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy.
3.        Formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw, opiekunów nad kołami, organizacjami i pracowniami oraz dyżurów na przerwach reguluje na początku roku szkolnego arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych.
 
§ 34
Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela:
1.        zadania nauczyciela:
1)        realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach oraz osiąganie w stopniu optymalnym celów szkoły określonych w statucie, programach nauczania i planie pracy szkoły;
2)        wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej;
3)        wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
4)        zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły oraz podczas zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
5)        praca z uczniem zdolnym – rozwijanie zainteresowań przedmiotem, rozbudzanie ambicji, zachęcanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
6)        udzielanie pomocy w przezwyciężanie niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;
7)        systematyczne kontrolowanie i wszechstronne ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów;
8)        bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie uczniów w oparciu o „Wewnątrzszkolny  system oceniania” i wypracowanie przez zespoły przedmiotowe kryteria wymagań;
9)        informowanie rodziców oraz wychowawcy i dyrekcji, a także rady pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;
10)    przygotowywanie listy tematów z języka polskiego i języków obcych nowożytnych zdawanych w części wewnętrznej egzaminu maturalnego, listy tematów z języków obcych nowożytnych zdawanych jako przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym, listy tematów z języków obcych nowożytnych zdawanych jako przedmiot wybrany oraz przygotowywanie zestawów tematów egzaminacyjnych na ustny egzamin dojrzałości;
11)    przygotowanie zestawów pytań egzaminacyjnych na egzamin z przygotowania zawodowego;
12)    poszanowanie godności osobistej uczniów;
13)    czynne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez organizacje wspomagające szkołę;
14)    dbanie o prawidłowe utrzymanie oraz zabezpieczenie pomocy dydaktycznych przyjętych do użytkowania oraz funkcjonalne i estetyczne utrzymanie powierzonej pracowni;
15)    prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub koła zainteresowań;
16)    w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
a) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z  
    uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
      b) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym   
          uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i       
          zainteresowań uczniów;
17)    Otoczenie szczególnym wsparciem wychowawczym i dydaktycznym uczniów angażujących się w życie szkoły oraz osiągających sukcesy naukowe lub sportowe.
 
2.      Uprawnienia nauczyciela:
1)        decyduje o doborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych swojego przedmiotu z uwzględnieniem obowiązujących podstaw programowych i programów nauczania;
2)        decydowanie o treści programu prowadzonego przez siebie koła lub zespołu;
3)        decydowanie o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów;
4)        prawo współdecydowania o ocenie z zachowania swoich uczniów;
5)        prawo wnioskowania  w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów;
6)        program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania ogólnego”,  program nauczania dla zawodu oraz program nauczania dla profilu kształcenia ogólnozawodowego, zwany dalej „programem nauczania dla profilu”, dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli;
7)        nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego, program nauczania ogólnego, program nauczania dla zawodu albo program nauczania dla profilu opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
3.      Nauczyciel odpowiada:
1)        służbowo przed dyrektorem szkoły za:
a)    poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał;
b)   stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych;
c)    realizację zadań określonych w § 34.1;
 
2)        służbowo przed dyrektorem, ewentualnie cywilnie lub karnie za:
a)        tragiczne skutki wynikłe z braku jego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub w czasie i miejscu przydzielonych mu dyżurów;
b)        nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru i innych zagrożeń zewnętrznych;
c)        zniszczenie lub stratę składników majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikłe z braku porządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
 
§ 35
Zadania oraz uprawnienia i odpowiedzialność wychowawcy klasy.
1.        Wychowawca klasy realizuje następujące zadania:
1)        programuje i organizuje proces wychowania w powierzonej klasie, a w szczególności:
a)        na początku każdego roku szkolnego przygotowuje program wychowawczy klasy w oparciu o szkolny program wychowawczy;
b)        rozpoznaje warunki rodzinne i ustala potrzeby wychowawczo-opiekuńcze uczniów;
c)        tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie i społeczeństwie;
d)       wspiera właściwe działanie samorządu klasowego z ogólnoszkolną reprezentacją młodzieży;
e)        rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły;
2)        współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę  nad uczniami z trudnościami;
3)        ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy;
4)        współpracuje z pedagogiem szkolnym;
5)        otacza specjalną opieką uczniów zamieszkałych w bursie lub na stancji;
6)        współdziała z dyrekcją i innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;
7)        twórczo uczestniczy w pracy zespołu wychowawczego szkoły;
8)        prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne i inne).
2.        Uprawnienia i odpowiedzialność wychowawcy klasy:
1)        współdecyduje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny i okres nauki powierzonej jego pieczy młodzieży;
2)        ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od kierownictwa szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę;
3)        ustala i uzasadnia projekt oceny z zachowania swoich wychowanków po wcześniejszym zapoznaniu się z propozycjami młodzieży;
4)        ma prawo ustanowić (przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków;
5)        ma prawo wnioskować o pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, psycho-społecznych i materialnych do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia oraz kierownictwa szkoły.
  
3.        Wychowawca klasy odpowiada:
1)        służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie i ich zgodność z celami ogólnoszkolnymi;
2)        za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły;
3)        za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej;
4)        za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.
  
§ 36
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenie ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie oraz korelacja kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego.
2.    W szkole działają samokształceniowe zespoły przedmiotowe:
1)        przedmiotów ogólnokształcących humanistycznych;
2)        przedmiotów ogólnokształcących matematyczno – przyrodniczych;
3)        przedmiotów zawodowych mechanicznych;
4)        przedmiotów zawodowych elektrycznych i elektronicznych;
5)        zespół wychowawczy, który tworzą wychowawcy klas i przedstawiciele samorządów klasowych.
3.    Uczestnictwo w pracach zespołu jest obowiązkowe.
4.    Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
5.    Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
1)        organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników;
2)        wspólne opracowanie szczegółowych wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;
3)        organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
4)        współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
5)        wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
6.    Zespół wychowawczy jest forum ustalania bieżących działań wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
7.    Pracą zespołu wychowawczego kieruje wicedyrektor szkoły, a przedstawiciel samorządu szkolnego jest zastępcą przewodniczącego.
 
VI. Uczniowie szkoły
 
§ 37
1.        Szkoła przyjmuje uczniów do klas pierwszych w oparciu o postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjne, którego zasady określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i  szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054).
1a. O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba punktów osiągniętych według 
      kryteriów corocznie przedstawianych przez kuratora Kuratorium Oświaty w Białymstoku 
       oddzielnym zarządzeniem.
2.        O przyjęciu do technikum na podbudowie zsz decydują wyniki egzaminu wstępnego lub  rozmowy kwalifikacyjnej
3.    Decyzję o przyjęciu kandydatów podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora szkoły.
4.    Do szkoły w pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczoną grupę inwalidzką.
5.    Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, są przyjmowane do szkół ponadgimnazjalnych na postawie:
1)      świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji, uznanego, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędne polskiemu  świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły publicznej lub świadectwu dojrzałości lub
2)      świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca.
6.  Jeżeli na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 2, nie jest możliwe ustalenie  
     sumy lat nauki szkolnej cudzoziemca, rodzic lub opiekun cudzoziemca albo pełnoletni  
     cudzoziemiec składają pisemnie oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej.
7. Dyrektor publicznej szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli i placówki przyjmuje, z  
    zastrzeżeniem ust. 6, oraz kwalifikuje cudzoziemca do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni    
    semestr na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 2.
8. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 lub 
    pkt. 2, zostaje przyjęty i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr  
    na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor  
    publicznej szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki z udziałem, w razie potrzeby,  
    nauczyciela lub nauczycieli.
9. W przypadku cudzoziemca, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną  
    przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się cudzoziemiec. W razie potrzeby         
    należy zapewnić udział w rozmowie kwalifikacyjnej osoby władającej językiem obcym,    
    którym posługuje się cudzoziemiec.
10. Jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami, przyjmowanie do publicznych szkół   
      ponadgimnazjalnych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek odbywa się na podstawie  
     sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, egzaminu wstępnego, rozmowy kwalifikacyjnej lub   
     postępowania rekrutacyjnego, dyrektor publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, zakładu  
    kształcenia nauczycieli i placówki przyjmuje cudzoziemca na podstawie sprawdzianu   
    uzdolnień kierunkowych, egzaminu wstępnego, rozmowy kwalifikacyjnej lub postępowania   
    rekrutacyjnego. Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli, zgodnie z odrębnymi przepisami, do podjęcia nauki w danym typie publicznej szkoły   
      ponadgimnazjalnej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub placówce jest wymagane   
      przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, warunek ten stosuje się do przyjmowania   
     cudzoziemców do tego typu szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki.
12. Dyrektor szkoły:
            1) decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły ponadgimnazjalnej,
2) decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkoły  
    ponadgimnazjalnej, w przypadku gdy:
a)      uczeń wraca z zagranicy,
b)      liczba kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej,
       3)   decyduje o przyjęciu słuchaczy na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej  
             dla dorosłych, w przypadku gdy nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-
              kwalifikacyjnej, oraz na semestry programowo wyższe tej szkoły,   
   4) w przypadku przeprowadzania dodatkowej rekrutacji dla absolwentów   
       gimnazjum którzy przystąpili do egzaminu, w późniejszym terminie, ogłasza  
       termin dodatkowej rekrutacji, która jest przeprowadza po 20 sierpnia każdego  
       roku,
   5) w przypadku scedowania przez komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjną swoich   
       uprawnień i jeżeli liczba kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy)  
       jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 
§ 38
Prawa i obowiązki uczniów określa szczegółowo Regulamin Szkoły przy zachowaniu następujących zasad:
1.    Uczeń ma prawo do:
1)        właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
2)        opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
3)        korzystanie z pomocy finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w zależności od posiadanych przez szkołę środków finansowych,
4)        życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
5)        swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
6)        rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7)        sprawiedliwej, wszechstronnej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce,
8)        pomocy, w przypadku trudności w nauce,
9)        korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
10)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,
11)    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole
12)    uczniowie angażujący się w życie szkoły oraz odnoszący sukcesy naukowe lub sportowe mają prawo do szczególnego wsparcia wychowawczego i dydaktycznego.
2.    Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i jej regulaminie, regulaminu ZCKPiU i zakładów pracy – miejsc odbywania szkolenia, a zwłaszcza dotyczących:
1)        uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach a także niezakłócania ich przebiegu,
2)        przestrzegania zasad współżycia i kultury osobistej w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
3)        odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
4)        dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
5)        posiadania niezbędnych podręczników i poradników oraz podstawowych w swoim zawodzie przyrządów pomiarowych,
6)        bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp w pracowniach przedmiotowych i specjalistycznych, w tym odpowiedniego zabezpieczenia włosów,
7)        nieużywania telefonu komórkowego w trakcie trwania lekcji,
8)        informowania nauczyciela o aktach agresji wśród uczniów,
9)        informowania nauczyciela o zniszczeniu mienia szkoły,
10)    dbania o schludny wygląd,
11)    noszenia identyfikatora na terenie szkoły,
12)     ponoszenia materialnych konsekwencji uszkodzenia lub zniszczenia  mienia szkolnego niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej,
13)    przedstawienia w ciągu 7 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia nieobecności, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) wyłącznie w przypadku choroby lub ważnego zdarzenia losowego.
  
§ 39
W szkole powołuje się rzeczników praworządności, których zakres działań zapisany jest
w karcie rzecznika.
 
VII. Wewnątrzszkolny System Oceniania
 
 ROZDZIAŁ 1.
 
I. CELE I ISTOTA OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
1.    Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany jest w oparciu o:
1)      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
      (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.).
2)      Szczegółowe kryteria opracowane przez zespoły przedmiotowe
i międzyprzedmiotowe.
 
2.    Wewnątrzszkolny system oceniania określa zasady, formy i tryb oceniania uczniów i polega na:
1)      Rozpoznawaniu (diagnozowaniu) opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności wynikających z programów nauczania realizowanych przez nauczyciela.
2)      Określeniu postępów ucznia w tym zakresie.
3)      Sformułowaniu oceny szkolnej.
 
3.    Wewnątrzszkolny system oceniania służy zaangażowaniu uczniów w system oceniania, rozwijaniu ich prawidłowej samooceny, odpowiedzialności za własne postępy oraz kształtowaniu takich postaw, jak:
1)      gotowość poddania się ocenie,
2)      poczucie własnej godności,
3)      dążenie do samodoskonalenia,
4)      rzetelność,
5)      pracowitość
6)      kreatywność.
 
4.    Celem oceniania jest:
1)      Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych.
2)      Określenie jego postępów i braków w edukacji.
3)      Wskazanie sposobów i metod eliminacji stwierdzonych braków poprzez doskonalenie metod i organizacji uczenia się.
4)      Dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym), wychowawcy i nauczycielom informacji o specjalnych uzdolnieniach, postępach, trudnościach i brakach ucznia.
5)      Umożliwienie nauczycielom doskonalenia efektywności nauczania.
 
5.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)      Formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych wynikających zrealizowanych programów nauczania.
2)      Informowanie uczniów i ich rodziców o poziomie tych wymagań (informacje o wymaganiach edukacyjnych dla danego etapu kształcenia przekazuje rodzicom wychowawca klasy, zaś uczniom nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia).
3)      Ocenianie bieżące.
4)      Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce na zebraniach śródokresowych.
5)      Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne (wystawienie śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych).
6)      Zaliczanie nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
7)      Zaliczanie różnic programowych w formie egzaminu klasyfikacyjnego.
8)      Poprawianie końcowych ocen klasyfikacyjnych w formie egzaminu poprawkowego.
 
 
ROZDZIAŁ 2.
SKALA I KRYTERIA OCEN:
 
I. OCENIANIE BIEŻĄCE:
 
1.      Osiągnięcia edukacyjne uczniów ocenia się w stopniach szkolnych wg następującej skali:
          niedostateczny - 1
          dopuszczający - 2
          dostateczny - 3
          dobry - 4
          bardzo dobry - 5
          celujący - 6
2.      Wartość ocen bieżących może być podniesiona przez dodanie znaku (+) lub obniżona przez dodanie znaku (-).
3.      Oceny ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.
4.      Oceny szkolne notowane są w dzienniku lekcyjnym danego oddziału. Ze względu na specyfikę pracy szkoły (pracownie, zajęcia w grupach), wszystkie oceny notowane we własnej dokumentacji należy wpisać do dziennika w ciągu tygodnia.
5.      Oceny cząstkowe są wystawiane w sposób jawny na zajęciach edukacyjnych.
6.      Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5  w Łomży otrzymują stopnie szkolne wg następujących kryteriów:
1)      stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych, a braki te          uniemożliwiają dalszą edukację,
2)      stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości ich zlikwidowania w trakcie dalszej nauki,
3)      stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na poziomie wymagań podstawowych,
4)      stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował zakres wiedzy i umiejętności określonego wymaganiami edukacyjnymi na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe,
5)      stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych danych zajęć,
6)      ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania edukacyjne z danych zajęć lub osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach stopnia wojewódzkiego kwalifikując się do finału.
7.      Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych zobowiązani są na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej do zindywidualizowania wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów opiniowanych przez te poradnie.
8.      Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów powinno być systematyczne, jawne i obiektywne z uwzględnieniem różnorodnych form aktywności szkolnej uczniów. Przedmiotowe kryteria ocen, ich formy oraz sposoby i terminy sprawdzania osiągnięć szkolnych ustalają właściwe komisje przedmiotowe.
9.      Oceny szkolne wystawiane przez nauczycieli są jawne także dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów. Na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
10.  Uczniowie i rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
11.  Konsekwencją ściągania podczas prac pisemnych jest ocena niedostateczna wystawiana   w trybie natychmiastowym bez możliwości  jej poprawy.
  
II.  OCENIANIE ŚRÓDROCZNE I KOŃCOWOROCZNE (ZASADY KLASYFIKACJI):
 
1.      Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
            I semestr trwa od 01 września do ferii zimowych, których termin ogłaszany jest przez
            Kuratorium Oświaty w Białymstoku
            II semestr kończy się wraz z zakończeniem roku szkolnego.
 
2.      Ocena śródroczna semestralna i końcowa wyrażona jest stopniem wg skali:
            celujący - 6
            bardzo dobry - 5
            dobry - 4
            dostateczny - 3
            dopuszczający - 2
            niedostateczny - 1
3.      Wartość ocen semestralnych nie może być podnoszona ani obniżana za pomocą znaków „+” czy „-”.
4.      Wszystkie oceny są jawne. Uczeń ma prawo znać swoje oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów oraz ocenę z zachowania na tydzień przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Za poinformowanie ucznia odpowiedzialni są nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz wychowawca klasy.
5.      O grożącej ocenie niedostatecznej z jakiegoś przedmiotu, uczeń oraz jego rodzice (opiekunowie prawni) muszą być powiadomieni na nie mniej niż miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady. Za powiadomienie uczniów i rodziców odpowiada wychowawca klasy. Wychowawca zobowiązany jest do poinformowania rodziców na piśmie lub w formie ustnej.
6.      Posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej powinno odbyć się w ciągu dwóch ostatnich tygodni nauki.
7.      Uczeń ma prawo do poprawy ocen . Zasady poprawy oceny określają regulamin szkoły i przedmiotowe systemy oceniania.
8.      Uczeń jest klasyfikowany, jeśli został oceniony ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć z których został zwolniony.
9.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła może zorganizować w miarę możliwości edukacyjne zajęcia wyrównawcze.
10.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.
11.  skreślony
11a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
        informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych                                                                    
        możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas             
        określony w tej opinii.
11b. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,                       
        informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub           
        rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania      
        zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, albo  „zwolniona”.
11c. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo      
        indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na   
        podstawie tego orzeczenia.
11d. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 
        przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo   
        „zwolniona”.
12.  Podstawą do wystawienia śródrocznej (końcoworocznej) oceny klasyfikacyjnej stanowią co najmniej trzy oceny bieżące.
12a. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych   
        otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę  
        klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu   
        wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej   
        uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć   
        edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celująca końcową ocenę  
        klasyfikacyjną.
13.  Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a oceny z zachowania - wychowawca klasy.
14.  Ustalona przez  nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
15.  Ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych ustala zakładowy opiekun praktykantów w porozumieniu z innymi pracownikami zakładu pracy. Zakładowy opiekun praktykantów pisze też opinię o praktykancie w dzienniczku praktyki zawodowej.
16.  Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego lub kilku zajęć edukacyjnych jeżeli opuścił  więcej niż 50% zajęć.
17.  Uczeń nie klasyfikowany z powodów usprawiedliwionych, ma prawo na pisemną prośbę  rodziców (opiekunów prawnych) zdawać egzamin klasyfikacyjny.
18.  Na pisemną prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności, lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
19.  Uczeń, który nie został sklasyfikowany z danego przedmiotu nauczania na I semestr, musi zaliczyć zakres programowy z danego przedmiotu do daty wystawienia zagrożeń w semestrze II (miesiąc przed klasyfikacją radą pedagogiczną). Fakt zaliczenia I semestru nauczyciel uczący odnotowuje w dzienniku lekcyjnym odrębną oceną. Jeżeli uczeń nie zaliczy I semestru w wyznaczonym terminie, zostanie mu wpisane zagrożenie oceną niedostateczną z tego przedmiotu. Zasada ta dotyczy również egzaminu klasyfikacyjnego z różnic programowych z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych.
20.  Klasyfikowanie z zajęć praktycznych odbywających się w ZCKPiU określa system oceniania ZCKPiU. Nadzór nad przepływem informacji między ZCKPiU a szkołą sprawuje kierownik szkolenia praktycznego.
21.  Egzamin klasyfikacyjny wyznacza się również uczniom, którzy:
1)     realizują indywidualny tok nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami
2)     zmieniają typ szkoły lub profil klasy (egzamin z różnic programowych)
22.  skreślony
22a. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień  
        zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu  
       klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
23.  Egzaminy klasyfikacyjne dotyczą wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych właściwych dla danego okresu kształcenia.
24.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:
-       przewodniczący - dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko w szkole
-       egzaminator - nauczyciel właściwych zajęć edukacyjnych
-       członek komisji - nauczyciel o tej samej lub pokrewnej specjalności
25.  Pytania (ćwiczenia egzaminacyjne) ustala egzaminator. Stopień trudności pytań (ćwiczeń) powinien odpowiadać kryteriom ocen z poszczególnych przedmiotów.
26.  Zakres wymagań edukacyjnych dla ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy ustala nauczyciel egzaminator na podstawie realizowanych przez siebie programów nauczania.
27.  skreślony
27a. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, z zajęć artystycznych, techniki, zajęć  
       technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i   
       wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
28.  Na podstawie przeprowadzonego egzaminu komisja egzaminacyjna ustala uczniowi ocenę klasyfikacyjną zgodną ze skalą niniejszego regulaminu oraz sporządza protokół.
29.  skreślony
29a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
        klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym  
        terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
30.  Protokół z egzaminu klasyfikacyjnego dołącza się do arkusza ocen ucznia.
31.  W przypadku nie klasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
 32. Warunki oceniania śródrocznego i końcowego oraz zasady klasyfikowania ucznia na jednostkach modułowych.
a) Moduł składa się z jednostek modułowych.
b) Każda jednostka modułowa kończy się oceną końcową zaliczającą jednostkę.
c) Ocena zaliczająca jednostkę modułową jest wystawiana przez nauczyciela (nauczycieli) prowadzącego (prowadzących) daną jednostkę zgodnie z ogólnymi zasadami oceniania.
d) Uczeń, który nie zaliczył jednostki modułowej ma prawo przystąpić do zaliczenia poprawkowego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (nauczycieli).
e) Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej z modułu jest zaliczenie wszystkich jednostek modułowych wchodzących w jego skład.
f) Oceny zaliczeniowe z zakończonych jednostek modułowych, na koniec roku szkolnego są wpisywane w kartę modułu załączoną do arkuszy ocen.
g) Ocenę semestralną (roczną)  z danego modułu wystawia nauczyciel prowadzący jednostkę modułową obejmującą największą liczbę godzin z tego modułu w bieżącym semestrze (roku). W/w nauczyciel działa  w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi pozostałe jednostki modułowe.
h) Ocena semestralna (roczna) z modułu jest wystawiana zgodnie z ogólnymi zasadami oceniania.
i) Ocenę końcową z modułu wystawia się po zrealizowaniu wszystkich jednostek modułowych z danego modułu. Ocena końcowa z modułu jest średnią ważoną ocen zaliczających poszczególne jednostki modułowe.
j) Średnia ważona jest obliczana według wzoru:

Gdzie:
Om – ocena końcowa z modułu
Oj – ocena końcowa z danej jednostki modułowej
hj – liczba godzin lekcyjnych przypadających na daną jednostkę modułową
n – liczba jednostek modułowych wchodzących w skład danego modułu
 
k) Po wyliczeniu średniej ważonej ocena końcowa jest zaokrąglana do pełnej wartości zgodnie z ogólnymi zasadami:
Ø  mniej niż 0,5 po przecinku – ocena jest zaokrąglana w dół
Ø  0,5 lub więcej po przecinku – ocena jest zaokrąglana w górę
      l) Ocena końcowa jest wpisywana do karty modułu i arkusza ocen.
  
III. PROMOWANIE UCZNIÓW:
 
1.      Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania właściwym dla danego typu szkoły, uzyskał końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz nie otrzymał po raz trzeci z rzędu nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z  zachowania.
1a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo  
      wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa   
      razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
1b.Uczeń, który na koniec roku szkolnego otrzymał ocenę niedostateczną z modułu nie
      otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
2.      skreślony
2a.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej    
      (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć  
      edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2b. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem  
      egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,  
      informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania
      fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3.      W przypadku dopuszczenia ucznia do egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły ustala imienny skład komisji oraz dokładną datę przeprowadzenia egzaminu.
4.      W przypadku składania przez ucznia egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów dyrektor szkoły wyznacza dwa terminy przeprowadzenia egzaminu w odstępie co najmniej jednodniowym.
5.      skreślony
5a. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia   
      rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w  
      ostatnim tygodniu ferii letnich.
6.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, a z informatyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych i pracowni przedmiotowych ma formę zadań i ćwiczeń praktycznych.
7.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko w szkole - jako przewodniczący komisji,
b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
  
8.    Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 7 b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9.      Egzamin poprawkowy dotyczy wiedzy i umiejętności wynikających z wymagań edukacyjnych właściwych dla danego okresu kształcenia. Nauczyciel egzaminator ustala pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne, których stopień trudności powinien odpowiadać kryteriom szkolnego i przedmiotowego systemu oceniania. Pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne zatwierdza przewodniczący komisji po konsultacji z członkiem komisji egzaminacyjnej.
10.  Jeżeli uczeń zdał egzamin poprawkowy, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. Jeżeli uczeń nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
11.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
12.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego dołącza się pracę pisemną ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
13.  Odwołanie od egzaminu poprawkowego nie przysługuje.
14.  Zatwierdzenie wyników egzaminu poprawkowego odbywa się na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej nowego roku szkolnego.
15.  Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
16.  Uczeń, który na I semestr otrzymał z jakiegoś przedmiotu nauczania ocenę niedostateczną, powinien zaliczyć ten semestr indywidualnie u nauczyciela uczącego według wymagań programowych, w terminie wcześniejszym niż data wystawienia zagrożeń w semestrze (miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną). Fakt zaliczenia I semestru nauczyciel uczący odnotowuje w dzienniku lekcyjnym odrębną oceną. Jeżeli uczeń nie zaliczy I semestru w wyznaczonym terminie, zostanie mu wpisane zagrożenie oceną niedostateczną z tego przedmiotu.
17.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym).
18.  Uczeń  kończy szkołę ponadgimnazjalną:
a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny      
    klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo   
    najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny  
    klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się   
    w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego  
    typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny   
    niedostatecznej;
b) uczeń kończy szkołę  ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku
     klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co
     najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z  zachowania.
  
IV. OCENA Z ZACHOWANIA:
 
1.      Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się wg skali:
wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
2.      skreślony
3.      Wychowawca klasy wystawia ocenę z zachowania uwzględniając opinię nauczycieli, pedagoga szkolnego i uczniów.
3a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono  
      zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń  
      lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia  
       specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno–   
       pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
4.      Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
5.      Ocena z zachowania jest wystawiana na podstawie Karty oceny zachowania ucznia w oparciu o system oceniania zachowania (WSOZ).
6.      Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
7.      Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
8.      Wystawiając ocenę z zachowania bierze się pod uwagę następujące obszary:
-          frekwencję na zajęciach szkolnych,
-          wyniki nauczania,
-          kultura osobista ucznia w szkole i poza nią,
-          postawa wobec uzależnień,
-          stopień zaangażowania w życie klasy i szkoły oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
9.      Kryteria ocen zachowania zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do Statutu ZSMiO Nr 5.
  
V. SPOSOBY SPRAWDZANIA DYDAKTYCZNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:
1.      Sprawdziany pisemne:
1)     po działach programowych,
2)     semestralne,
3)     roczne.
2.      Sprawdziany pisemne bieżące (kartkówki). Kartkówka jest to sprawdzenie wiadomości z trzech ostatnich jednostek tematycznych, którą uczniowie powinni pisać w czasie nie przekraczającym piętnaście minut.
3.      Wypowiedzi ustne.
4.      Prace twórcze uczniów (projekty).
5.      Ćwiczenia praktyczne.
6.      Formy sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów określają przedmiotowe systemy oceniania.
 
7. Zasady:
1) uczniowie zapoznani są z systemem sprawdzania osiągnięć dydaktycznych,
2) nauczyciel zobowiązany jest do podania uczniom zakresu badanego materiału na co najmniej tydzień przed sprawdzianem pisemnym,
3) podanie kryteriów oceniania,
4) sprawdzenie i oddanie prac pisemnych w terminie do dwóch tygodni,
5) nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania sprawdzonych prac pisemnych do końca bieżącego roku szkolnego,
6) nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie.
 
VI. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH:
1.      Uczniowie mogą być informowani poprzez:
1)      ustną informację nauczyciela o umiejętnościach i brakach
2)      pisemną informację w zeszytach przedmiotowych, dzienniczkach itd.
3)      informację - ocenę wpisaną do zeszytu ucznia (zgodnie z przyjętą skalą)
4)      recenzję prac pisemnych
5)      prezentację osiągnięć: wystawki, gazetki, galerie, biuletyny
2.      Formy informowania rodziców:
1)      informacje w zeszytach przedmiotowych, dzienniczkach itd.
2)      kontakty indywidualne w zależności od potrzeb,
3)      wywiadówki (minimum 3 w ciągu roku szkolnego),
4)      listy pochwalne i gratulacyjne dla rodziców.
 
3.      Zasady współdziałania z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadawalających wyników nauczania:
1)      kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne,
2)      organizowanie w miarę potrzeb i możliwości zespołów wyrównawczych, socjoterapeutycznych itp.
3)      organizowanie pomocy koleżeńskiej,
4)      pedagogizacja rodziców,
5)      indywidualne rozmowy wychowawcy (pedagoga, nauczyciela przedmiotu) z rodzicami i uczniami.
 
VII. PRAWA I OBOWIĄZKI OCENIANYCH W PRZYPADKU USTALENIA STOPNIA Z NARUSZENIEM ZASAD OCENIANIA:
 
1.      Uczeń ma prawo do:
1)      znajomości i jawności ocen wystawianych przez nauczyciela,
2)      rzetelności i uzasadnienia oceny, znajomości rozporządzenia MEN o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu i wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
3)      możliwości poprawy oceny ze sprawdzianu lub pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od jej wystawienia,
4)      wglądu do poprawionych i ocenionych prac pisemnych,
5)      pełnej informacji o możliwościach odwołania się od oceny (śródrocznej i rocznej).
2.      Uczeń ma obowiązek:
1)      stawić się w terminie na egzamin sprawdzający (klasyfikacyjny),
2)      przygotować się do egzaminu.
 
VIII. PRAWA RODZICÓW:
 
1.      Rodzice mają prawo do:
1)                                                              jawnej i uzasadnionej oceny swego dziecka,
2)      bieżącej informacji o postępach dziecka,
3)      odwołania się od otrzymanej przez dziecko oceny śródrocznej i rocznej,
4)      wglądu w poprawione i ocenione prace dziecka,
5)      informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach swego dziecka,
6)      informacji o wymaganiach szkoły.
  
IX. PRAWA NAUCZYCIELI:
 
1.      Nauczyciele mają prawo do:
1)      zachowania oceny w przypadku, gdy odwołanie od niej jest niezgodne z procedurą,
2)      udziału w egzaminie sprawdzającym i przygotowaniu do niego zadań,
3)      obrony swojej opinii,
4)      uczestniczenia w rozmowach w sytuacjach konfliktowych.
 
 
VIII. Wyróżnienia, nagrody i kary.
 
§ 40
1.      Za rzetelną naukę i pracę społeczną, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia – uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony w następujących formach:
1)               wyróżnienie przez wychowawcę klasy,
2)               wyróżnienie przez dyrektora na apelu lub uroczystości szkolnej,
3)               list pochwalny dyrektora,
4)               pismo gratulacyjne skierowane do rodziców,
5)               nagroda rzeczowa,
6)               premia za wyniki w nauce,
7)               wpis do księgi wyróżnień,
8)               przyznanie statusu reprezentanta szkoły,
9)               świadectwo z wyróżnieniem:
uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę
bardzo dobrą lub wzorową z zachowania,
2.      Zgłoszenia kandydatów do nagród i wyróżnień dokonują zespoły klasowe, wychowawca i inni nauczycieli lub poszczególni uczniowie.
3.      W każdym przypadku wyróżniania i nagradzania uczniów niezbędne jest zasięgnięcie opinii jego wychowawcy i zespołu klasowego.
4.      Wszystkie wyróżnienia i nagrody uczniów są zapisywane w specjalnym rejestrze prowadzonym przez wicedyrektora szkoły.
 
§ 41
Rada Szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskania, w takim wypadku w statucie szkoły należy określić rodzaj
i tryb przyznawania tych odznak.
 
§ 42
1.      Wobec ucznia naruszającego określone w statucie i regulaminie szkoły zasady współżycia stosuje się proporcjonalne do wykroczenia oddziaływania wychowawcze – w tym kary:
1)      upomnienie ucznia przez wychowawcę lub innego nauczyciela wobec jego klasy z wpisem do dziennika,
2)      nagana wychowawcy z pisemnym powiadomieniem rodziców,
3)      praca społeczna na rzecz szkoły wykonana pod opieką osoby dorosłej, w wymiarze ustalonym przez wychowawcę lub radę pedagogiczną,
4)      nagana dyrektora szkoły,
5)      nagana z ostrzeżeniem i wpisaniem do akt (arkusza ocen),
6)      zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły,
7)      dyscyplinarne przeniesienie do innej klasy lub szkoły,
8)      dyscyplinarne  skreślenie z listy uczniów,
2.      Dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej klasy, szkoły lub skreślenie z listy uczniów wymierzane jest za szczególnie ciężkie naruszenie regulaminu szkoły i zasad współżycia, w szczególności za:
1)      niewłaściwe zachowania mimo otrzymania nagany z ostrzeżeniem,
2)      dyscyplinarne wydalenie z miejsc odbywania zajęć praktycznych, 
3)      używanie środków powodujących uzależnienie (alkohol, nikotyna, narkotyki),
4)      rozprowadzanie narkotyków,
5)      przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
6)      stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej,
7)      stwarzanie swoim zachowaniem zagrożenia dla pozostałych członków społeczności szkolnej,
8)      uwłaczanie godności nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz koleżanek i kolegów,
9)      świadome niszczenie mienia szkoły lub innych osób,
10)  wkroczenie w udowodniony konflikt z prawem.
3.      Kary wymienione w ust. 2 wymierzane są przez dyrektora szkoły w wyniku uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego i rzecznika praworządności.
4.      W każdym przypadku stosowania kary wobec ucznia niezbędne jest zasięgnięcie opinii jego wychowawcy i zespołu klasowego.
5.      Wykonanie kary wymierzonej uczniowi może ulec zawieszeniu na skutek poręczenia w formie kontraktu udzielonego przez nauczyciela, zespół klasowy z wychowawcą lub radę samorządu szkolnego.
6.      Wszystkie kary dyscyplinarne uczniów są zapisywane w specjalnym rejestrze prowadzonym przez wicedyrektora szkoły.
7.      Statut szkoły określa rodzaje nagród i kar stosowanych wobec ucznia oraz tryb odwoływania się od kary.
 
§ 43
1.      Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
2.      Uczeń, który podlega karze, może przed jej wymierzeniem wystąpić do rzecznika praworządności z prośbą o rozpatrzenie jego wykroczenia.
3.      Tryb odwołania do rzecznika określa karta rzecznika praworządności.
4.       W przypadku nie przestrzegania przez szkołę praw ucznia uczeń ma prawo złożyć w ciągu 7 dni skargę do dyrektora szkoły lub za jego pośrednictwem do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 
§ 44
1.      Wykonanie kary wymierzonej uczniowi może ulec zawieszeniu na skutek poręczenia udzielonego przez nauczyciela, zespół klasowy z wychowawcą lub radę samorządu szkolnego.
2.      Tryb przyjmowania i wygaśnięcia poręczenia określa regulamin szkoły.
 
§ 45
1.      Od kar wymienionych w § 42 ust. 1 pkt 1-6 przysługuje uczniom, a w przypadku uczniów niepełnoletnich rodzicom, w terminie 7 dni, odwołanie do dyrektora szkoły.
2.      Od kar wymienionych w § 42 ust. 1 pkt 7 - 8 przysługuje uczniom lub rodzicom ucznia odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku za pośrednictwem dyrektora szkoły w terminie 14 dni od jej otrzymania
 
IX. Postanowienia końcowe
 
§ 46
1.      Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.      Szkoły wchodzące w skład zespołu szkół posiadają pieczęć wspólną dla wszystkich szkół zawierającą nazwę zespołu.
3.      Tablica i pieczęci szkół wchodzących  w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę technikum lub liceum ogólnokształcące, lub zasadniczej szkoły zawodowej.
4.      W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół podaje się nazwę szkoły; nazwa zespołu szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej.
 
§ 47
Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
 
§ 48
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
1.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.Opublikował: Dariusz Śliwecki
Publikacja dnia: 14.03.2012
Podpisał: Martyna Niksa
Dokument z dnia: 02.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 637
Wersja do druku